4-c9db72b0f76006caa9624e138a53db4410435223

Dotácia na výstavbu domu

Dotácia na dom s nulovou spotrebou energie: Príspevok možno poskytnúť maximálne vo výške 8 000 eur.Žiadateľ môže navyše dostať najviac 800 eur na náklady spojené s vypracovaním projektu zateplenia rodinného domu, vypracovanie žiadosti o príspevok a vypracovanie energetického certifikátu. Dotáciu možno dostať: ak dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energieprávoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014celková podlahová plocha rodinného domu je…
20171212_104612

Je to tu !!! Ak si na Slovensku postavíš eko dom, štát ti naň dá niekoľko tisíc eur.

Vláda schvá­lila prís­pe­vok na ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gieSlo­váci tak môžu na nové bý­va­nie zís­kať 8-ti­síc eur Mi­nis­ter­stvo do­pravy a vý­stavby SR bude mať od mája vy­tvo­rené pod­mienky pre nový prís­pe­vok na no­vo­stavby ro­din­ných do­mov vo výške 8 000 eur. Táto pod­pora má mo­ti­vo­vať ob­ča­nov, aby svoje no­vo­stavby ro­din­ných do­mov sta­vali s vlast­nos­ťami bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou…

Zastavte dotácie na tepelné čerpadlá pre bohatých a nechajte vidieku olejové kotly

Zástupcovia ropného odvetvia sa hádajú s výrobcami čerpadiel vo Veľkej Británii, aký spôsob vykurovania by mal štát podporovať. Publicistika11.01.2019Martin RojkoZdieľať Klimatická politika vo Veľkej Británii tlačí na používanie čistejších technológií aj v oblasti vykurovania domácností. Vidiecke časti krajiny bez plynovej siete vykurujú väčšinou vykurovacím olejom, vyznačujúcim sa veľkými uhlíkovými emisiami. Britská vláda prichádza s návrhom postupného obmedzovania týchto fosílnych zdrojov…
LJ_04-12-2018_2

Ako sa menia ceny energií pre rok 2019

Úradu sa vzhľadom k mimoriadnemu nárastu cien komodít na burzách, (medziročné nárasty: elektrina + 27,44%, plyn + 24,18%,  emisné povolenky + 222 %)  podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2019 optimálne a spravodlivé ceny energií. Platí, že keby úrad napríklad v plnej miere zohľadnil návrhy od dodávateľov elektriny, cena elektriny by pre slovenské domácnosti stúpla o…
stiahnuť

Obnova verejných budov bude jednoduchšia

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetickej efektívnosti z dielne rezortu hospodárstva, ktorá zavádza do praxe inštitút garantovanej energetickej služby (GES) vo verejnom sektore. Schválená zmena vytvára predpoklad pre výraznejšiu modernizáciu budov a technologických zariadení bez potreby priamej kapitálovej investície z verejných zdrojov. Cieľom návrhu zákona je umožniť využívanie garantovanej energetickej služby vo verejnom sektore tak, aby nebolo potrebné navyšovanie verejného…
uvodnafotonova

Kreatívne vouchere.

Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov   O kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov môžu mikro, malí a strední podnikatelia žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchere je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov. Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere…
TEP4-530-dom_vzduch-split.jpg

Príspevok na rodinný dom

Štát plánuje príspevky na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie Rezort dopravy predložil do pripomienkového konania novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov.m, že bude administratívne zjednodušený. Ministerstvo dopravy a výstavby chce preto teraz novelizovať zákon o energetickej hospodárnosti budov. „Pre realizáciu tohto opatrenia a zintenzívnenie obnovy rodinných domov sa navrhuje znížiť počet požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,“ uvádza ministerstvo.…
Tesla-Solar-Roof

Majiteľ solárnej strechy Tesla zdieľa svoje skúsenosti

Koľko zaplatil jeden z prvých používateľov solárnej strechy Tesla za inštaláciu solárneho systému v Kalifornii? Tri Huynh je majiteľom domu v slnečnej Kalifornii, kde inštaloval solárnu strechu a batériu Tesla. Patrí medzi vôbec prvých používateľov solárnej strechy Tesla a o svoje skúsenosti sa podelil so serverom E for Electric. Celkovo za solárnu strechu zaplatil 100-tisíc dolárov. Táto cena zahŕňa náklady…
Fotolia_39637589.jpg

Zelená domácnostiam . Vieme čo bude ďalej.

Pilotný projekt Zelená domácnostiam sa skončí kolom, ktoré bude zamerané na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Foto: Fotolia Ak chcete v pilotnom dotačnom projekte získať dotáciu zariadenia vyrábajúce teplo z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), o necelé dva týždne budete mať poslednú príležitosť. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá Zelenú domácnostiamadministruje, určila, že kolo bude vyhlásené vo štvrtok 23. augusta o 15:00. Prečítajte si tiež…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting