Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania?

pár, byvanie

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

Autor: SHUTTERSTOCK

Aké prílohy potrebujete priložiť k žiadosti?

Kto môže žiadať o podporu

Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov

Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusia spĺňať podmienku veku do 35 rokov)

Odchovanec 35 – odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, v prípade manželov odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov

Odchovanec s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov)

ŤZP – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov), alebo osoba s ŤZP podľa osobitého predpisu

Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov

Koľko peňazí možno dostať

Podpora sa poskytuje vo forme úveru:

Manželia, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 75 000 eur

Odchovanec, ŤZP: do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 80 000 eur

Lehota splatnosti úveru:

Manželia, osamelý rodič: maximálne 20 rokov

Odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov

Úrok:

Manželia, osamelý rodič: 2 %

Odchovanec, ŤZP: 1%

Maximálna podlahová plocha bytu:

V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií

V rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Kupovaný byt:

Maximálne 3 roky od kolaudácie, kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí (neplatí pre odchovanca a ŤZP, ktorí môžu kupovať aj starší byt)

Príjem a životné minimum

Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok = 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ≥ výška splátky.

Životné minimum: Životné minimum pre jednočlennú domácnosť je 205,07 eura, platné od 1. 7. 2018.

Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné do 30. 6. 2019:

DomácnosťŽivotné minimum1,3– násobok životného minima domácnosti v eurách4-násobok životného minima domácnosti v eurách
Jednočlenná (plnoletá FO)205,07266,591820,28
Dvojčlenná (plnoletá FO + dieťa)298,68388,2841194,72
Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO)348,13452,5691392,52
Trojčlenná (plnoletá FO + 2 deti)392,29509,9771569,16
Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + dieťa)441,74574,2621766,96
Štvorčlenná (plnoletá FO + 3 deti)485,90631,6701943,6
Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti)535,35695,9552141,40
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti)628,96817,6482515,84

Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú takéto:

 • plnoletá fyzická osoba (FO) 205,07 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO 143,06 eura
 • zaopatrené neplnoleté dieťa / nezaopatrené dieťa 93,61 eura

Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18. roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz

Čím možno ručiť

Výhradne nehnuteľnosťou: Hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥ 1,0 násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Bonus

ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2 000 eur z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

Termín podania žiadosti

1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Postup pri žiadosti

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.

Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Ako sa vyplňuje žiadosť o úver

 • žiadateľ zaškrtáva kód a účel podpory – napr. U417: kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (manželia)
 • vyplnia sa údaje mestského/miestneho úradu, na ktorý sa žiadosť podáva

Žiadosť o úver

Časť A – Identifikačné údaje žiadateľa:

V tejto časti žiadateľ vyplňuje svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, rodinný stav a štátnu príslušnosť (musí byť občan EÚ). Žiadosť totiž podľa zákona môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má na území SR trvalý pobyt. Uvádza sa aj e-mailový a telefonický kontakt. V prípade žiadosti manželov sa vyplňujú identifikačné údaje oboch. Zároveň sa vyplnia čísla občianskych preukazov alebo pobytového dokladu. Vyplňujú sa aj údaje osoby ŤZP, ktorá žije v domácnosti so žiadateľom.

Časť B – Účel, druh a návrh výšky podpory:

V tejto časti žiadateľ uvádza, na čo žiada podporu. Žiadať o podporu môže len na kúpu alebo výstavbu objektov, na ktoré ŠFRB poskytuje úver alebo príspevok. V tejto časti je takisto potrebné uviesť o úver v akej výške žiada, príslušnú úrokovú sadzbu a lehotu splatnosti úveru.

Časť C – Údaje o stavbe:

V tejto časti by nemali chýbať vyplnené údaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve. Údaje vyplňuje žiadateľ podľa toho, na aký účel podporu alebo príspevok žiada.

Časť D – Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru:

Fondu je potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver. Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme v prípade zamestnanca alebo daňového priznania, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu. Uvádza sa tu zamestnanie, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, priemerný mesačný príjem z podnikania alebo priemerný príjem zo zamestnania, uvádzajú sa aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie) ako aj celková výška záväzkov.

Časť E – Návrh na zabezpečenie záväzkov:

Uvádza sa tu označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva – názov, umiestnenie stavby, číslo LV, ťarchy, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku, číslo poistky.

Časť F – Preukázanie splnenia podmienok na poskytnutie podpory

Podmienky na poskytnutie sú obmedzené povolenou veľkosťou podlahovej plochy bytu alebo domu a celkovým príjmom domácnosti, ktorý dosiahla za posledný kalendárny rok. Uvádza sa tu teda podlahová plochy bytu v bytovom dome a celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa. Chýbať nesmie v tejto časti Čestné vyhlásenie žiadateľa, a to v zmysle, že čestne vyhlasuje, že nie je v konkurze, má splnené odvodové povinnosti a o prípadnom podaní dodatočného daňového priznania bude informovať ŠFRB, má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, svoje záväzky voči iným veriteľom si plní, nemá záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, nepoužíva neoprávnene prostriedky ŠFRB, nezadržiava prostriedky ŠFRB a že k žiadosti predložil doklady o všetkých príjmoch domácnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti

Kontakt

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8

833 04 Bratislava 37

Infolinka: 0850 166 031

E-mail: info@sfrb.sk

Podateľňa ŠFRB:

Pondelok – Štvrtok: 8.00 – 14.30 h

Piatok: 8.00 – 13.00 h

Obedňajšia prestávka: 11.00 – 11.30 h

Stránkový deň:

Štvrtok: 8.30 – 14.30 h

Stránkový deň je určený pre pracovníkov mestských a okresných úradov. Žiadatelia o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB získajú informácie na príslušnom mestskom / okresnom úrade. V prípade potreby a po dohode s konkrétnym pracovníkom ŠFRB sa môžu takisto informovať v ŠFRB.

Aké prílohy potrebujete priložiť k žiadosti

Ak ide o žiadosť o úver na kúpu bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome

1. Identifikačné údaje žiadateľa

 • občiansky preukaz, prípadne pobytový preukaz občana EÚ, v prípade manželského partnera žiadateľa – občiansky preukaz, pobytový preukaz, prípadne písomné oznámenie o trvalom pobyte v prípade príslušníka tretej krajiny
 • rodný list (aj manžela alebo manželky)
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželov (predkladá sa v prípade odchovanca alebo osoby ŤZP)
 • úmrtný list -v prípade úmrtia manželského partnera žiadateľa (predkladá sa v prípade odchovanca alebo osoby ŤZP )
 • rodné listy detí (dieťa staršie ako 16 rokov aj potvrdenie o návšteve školy)
 • právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa vo veku najviac päť rokov

Osoba ŤZP: potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí, preukaz osoby s ŤZP alebo preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom, doklad o trvalom pobyte osoby s hendikepom a dĺžke trvania pobytu pred podaním žiadosti

Odchovanec: právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení ústavnej starostlivosti (odchovanec detského domova) alebo potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby o skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pestúnskej starostlivosť, právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka

Osamelý rodič: čestné vyhlásenie žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije s spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov (podpis osvedčiť notárom alebo matrikou)

2. Údaje o stavbe

 • právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby a stavebných úprav nemá námietky
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa preukazuje, že ide o novostavbu bytu v bytovom dome (nevyžaduje sa v prípade kúpy staršieho bytu pre odchovancov a osoby ŤZP)
 • výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj LV z katastrálneho portálu)
 • výpis z listu vlastníctva stavby, ktorá je predmetom predaja, a stavebník je uvedený ako vlastník nehnuteľnosti – nie starší ako 3 mesiace (nevyžaduje sa v prípade kúpy staršieho bytu pre odchovancov a osoby ŤZP)
 • výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza kupovaný byt a predávajúci je uvedený ako vlastník – nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj LV z katastrálneho portálu)
 • doklad o obstarávacej cene – kúpna zmluva s overenými podpismi zúčastneným strán (notár, matrika)
 • projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom – stavebné výkresy a technická správa navrhovaného stavu – netreba, ak ide odchovanca alebo ŤZP
 • energetický certifikát – netreba, ak ide o odchovanca alebo ŤZP

3. Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru

Príjmy:

 • doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie
 • potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
 • správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov alebo potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • potvrdenie školy o výške štipendia (aj je žiadateľom alebo manželom doktorand
 • doklad o príjme od zamestnávateľa v zahraničí, ktorý musí byť úradne preložený do slovenského jazyka

Doklady o poberaní ostatných príjmov:

 • nemocenské dávky z nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) – potvrdenie o ich výške dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ) – potvrdenie o ich výške
 • rodičovský príspevok – potvrdenie o jeho výške
 • dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – potvrdenie o jeho výške
 • dôchodok z doplnkového dôchodkového sporenia – potvrdenie o jeho výške
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie súdu o určení rozsahu a výške výživného
 • peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní
 • v prípade, ak žiadateľ, resp. manželský partner žiadateľa/žia­dateľky nemá žiadny príjem za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidovaní na úrade práce (prikladá sa aj potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti – SP, resp. výške dávky v hmotnej núdzi, prípadne, že mu na takúto podporu nevznikol nárok – ÚPSVAR) alebo potvrdenie o neevidovaní žiadateľa/ky alebo manžela/ky v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Záväzky: doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť

 • doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, jej časť (aj v prípade, ak žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť)
 • doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové úvery a pôžičky a iné záväzky, ich výška ku dňu podania žiadosti (fotokópia úverovej zmluvy a pod. a potvrdenie o výške splátky)

5. Návrh na zabezpečenie úveru zo ŠFRB

 • znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorou sa ručí, a výpis z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace)
 • poistná zmluva zakladanej nehnuteľnosti pre prípad následkov živelných udalostí

6. Splnenie podmienok

Preukázanie splnenia podmienok na preukázanie 4-násobku životného minima domácnosti, potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok

 • správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, prípadne správcom dane osvedčená kópia daňového priznania alebo dodatočné daňové priznanie alebo
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok vystavené zamestnávateľom
 • v prípade, ak žiadateľ, resp. manželský partner žiadateľa/ky nemá žiadny príjem v časti alebo počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka, predkladá potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidovaní na úrade práce (prikladá sa aj potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti – SP, resp. výške dávky v hmotnej núdzi, prípadne, že mu na takúto podporu nevznikol nárok – ÚPSVAR), alebo potvrdenie o neevidovaní žiadateľa/žia­dateľky, alebo manžela/ky v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň čestné vyhlásenie, že nemá žiadny príjem (bol dobrovoľne nezamestnaný ) a nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie daňového úradu, že správca dane neeviduje voči daňovému subjektu žiadne nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (nezamestnaný)
 • potvrdenie daňového úradu, že nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok (nezamestnaný)
 • potvrdenie daňového úradu, že nie je evidovaný ako platca dane z príjmu (nezamestnaný)

potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o plnení odvodov zdravotného poistenia za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti (nezamestnaný)

Doklady o poberaní ostatných príjmov (ktoré nie sú predmetom zdanenia) za predchádzajúci kalendárny rok

SZČO aj zamestnanec:

 • potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou v predchádzajúcom roku – nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka
 • zamestnanec – potvrdenie zamestnávateľa o náhrade príjmu za dočasnú pracovnú neschopnosť
 • dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť), potvrdenie o ich výške
 • rodičovský príspevok – potvrdenie o ich výške z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • prídavok na dieťa prípadne príplatok k prídavku – potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich výške
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie súdu o určení rozsahu a výške výživného na dieťa
 • peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní
 • dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – potvrdenie o ich výške
 • dôchodok z doplnkového dôchodkového sporenia – potvrdenie o ich výške
 • dávky za náhradnú starostlivosť, príp. iné – potvrdenie o ich výške
 • potvrdenie daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi žiadne daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (SZČO)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SZČO)
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na zdravotné poistenie (SZČO)
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (SZČO)

7. Ďalšie doklady

 • doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadosť sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti

zdroj :
Zuzana Hlavačková, Pravda 03.04.2019 06:00

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting