Štát pri obnove rodinných domov zvýhodní sociálne znevýhodnených a uhradí im 95 % nákladov.

U nás dotácie komplexne bez starostí od návrhu cez projekt, realizáciu až po energetický certifikát : dotacie@hlina.sk

(otázky a odpovede)

 • Počas najbližších štyroch rokov sa má obnoviť 30-tisíc domov.
 • Peniaze sa budú prideľovať na jeseň po vyhlásení výzvy na základe poradia pri podaní žiadosti.
 • Výška dotácie sa bude odvíjať od energetických úspor, najviac je 19-tisíc eur bez DPH.
 • Až 95 percent nákladov môžu získať viacdetné rodiny, samoživitelia a domácnosti, v ktorých býva zdravotne postihnutá osoba.
 • Neistota v súvislosti s budúcnosťou zemného plynu spôsobila, že z projektu možno na poslednú chvíľu vypadnú dotácie na plynové kotly, naopak, pribudne kúrenie peletami.

Štát po mesiacoch čakania konečne zverejnil podmienky, za akých budú môcť majitelia rodinných domov požiadať o dotáciu na ich obnovu. Získať ju môžu aj na rekonštrukcie, ktoré sa už začali alebo sa začnú v najbližšom čase, hoci to má isté obmedzenia a riziká.

Čo môže majiteľ rodinného domu získať, si ukážeme na príklade, ktorý bude asi najčastejší: majiteľ rodinného domu s plochou sto metrov štvorcových sa pustí do rekonštrukcie za celkovo 19-tisíc eur aj s DPH. Ak pritom preukáže úsporu energií aspoň tridsať percent a splní všetky náležitosti, môže požiadať, aby mu štát polovicu uhradil. V špecifických prípadoch, napríklad pri viacdetných rodinách, sa bude dať získať ešte viac.

Obnova 30-tisíc rodinných domov je druhý najväčší projekt v slovenskom Pláne obnovy a odolnosti. Vyčlenená je naň viac ako pol miliarda eur. „V mnohých obciach bude zreteľné, že v nich zasiahol plán obnovy. Priemerne bude zrekonštruovaných 10 domov v každej slovenskej obci,” vypočítal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Vládu chce presvedčiť, aby projekt pokračoval aj po vyčerpaní balíka z plánu obnovy. Jeho predstava je, že by sa ročne rekonštruovalo od desať do pätnásťtisíc domov. Má to zabrániť zvýšeným nákladom na bývanie, za ktoré by sa takisto mali o niekoľko rokov platiť takzvané emisné kvóty.

V tomto článku prinášame prehľad toho, o čo je možné požiadať a čo na to musí žiadateľ spĺňať.

Dozviete sa v ňom odpovede na týchto osem základných otázok:

 1. Kde sú podrobné technické špecifikácie a formuláre?
 2. Aký dom je oprávnený?
 3. Čo treba doložiť k žiadosti?
 4. Kto sú sociálne znevýhodnené skupiny?
 5. Na čo všetko je možné požiadať o dotáciu?
 6. Aké sú výšky príspevku pre rôzne skupiny?
 7. Kde treba podať žiadosť a kedy?
 8. Ako budú peniaze vyplácané?

Na úvod stručné zhrnutie

Štátny príspevok sa bude týkať len domov skolaudovaných pred rokom 2013. Žiadatelia ich musia užívať primárne na bývanie.

Rozhodujúcou pre určenie výšky príspevku je energetická úspora. Na jej overenie bude slúžiť energetická certifikácia pred a po rekonštrukcii.

Viacdetné rodiny, matky a otcovia samoživitelia a domácnosti, v ktorých žije zdravotne postihnutá osoba, môžu získať až 95 percent sumy, najviac vo výške 18-tisíc eur aj s DPH. Teoreticky im teda stačí doložiť z vlastného aj necelých tisíc eur.

Prvých 4-tisíc domov môže získať dotáciu už tento rok, ministerstvo počíta, že na to dostane približne 65 miliónov eur. Budúci rok to už môže byť dvojnásobok. Väčšinu, až 50 miliónov eur, si rezort vyhradil práve pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v mene ministerstva životného prostredia celý projekt zastrešuje, nakoniec upustila od požiadavky, aby dodávateľské firmy boli certifikované.

Bez projektanta, ktorý pripraví všetky potrebné doklady, sa však väčšina žiadateľov nezaobíde. Náklady na neho je možné zahrnúť do oprávnených nákladov, najviac do výšky 1700 eur.

Vyžadovať sa bude napríklad energetické hodnotenie pred a po rekonštrukcii. Európska únia totiž dáva na obnovu slovenských rodinných domov peniaze preto, aby sa šetrilo energiami a vypúšťalo sa menej škodlivého dymu z vykurovania tuhým palivom.

S rekonštrukciou domu je možné začať podľa zverejnených technických špecifikácií už teraz a o uhradenie požiadať neskôr. Výzvu, do ktorej sa treba prihlásiť, zverejní SAŽP najskôr v júli.

Žiadateľ však v takom prípade riskuje, že do vyhlásenia výzvy sa technické špecifikácie budú meniť. Rizikom sú napríklad výmeny plynových kotlov za nové – Európska únia totiž v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu prehodnocuje postoj k zemnému plynu.

SAŽP vyslovene odporúča inštalovať všade tam, kde je to možné, radšej solárne panely a tepelné čerpadlá.

1. Kde sú podrobné technické špecifikácie a formuláre?

Nájdete ich na stránke obnovdom.sk v časti nazvanej „Informácia o plánovanej 1. výzve – Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky”. Vedľa je PDF súbor na stiahnutie.

V prípade dodatočných otázok je možné zavolať na Zelenú linku ministerstva životného prostredia na číslo 0800 144 440, v pracovných dňoch od ôsmej do osemnástej hodiny.


2. Aký dom je oprávnený?

Na liste vlastníctva musí byť vedený ako rodinný dom. Žiadateľ v ňom musí mať trvalé bydlisko viac ako rok.

Kolaudácia domu musela byť dokončená v roku 2012, cieľom je totiž obnovovať najmä staré nehnuteľnosti, ktoré boli postavené podľa starších noriem.

Na inú funkciu než bývanie môže byť využívaná najviac pätina plochy. Pred začiatkom rekonštrukcie musí byť zmeraná energetická hospodárnosť, ktorá sa porovná so stavom po rekonštrukcii. Podmienkou na to, aby bol celý projekt sfinalizovaný a uznaný, je minimálne 30-percentná energetická úspora.

Rekonštrukcia musí byť dokončená do ôsmich alebo dvanástich mesiacov od doručenia oznámenia o schválení dotácie. Závisí to od toho, či sa vyžaduje aj stavebné povolenie.


3. Čo treba doložiť k žiadosti?

Ak sa rekonštrukcia začne alebo skončí až po podaní žiadosti o dotáciu:

 • list vlastníctva,
 • doklad potvrdzujúci trvalé bydlisko na uvedenej adrese (napríklad občiansky preukaz),
 • energetický certifikát, ktorý musí spracovať certifikovaný projektant spolu so zoznamom navrhovaných opatrení na dosiahnutie minimálne 30-percentnej úspory energií.
 • technický list s údajmi o dome – vzor zverejní SAŽP
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie.
 • fotodokumentáciu východiskového stavu
 • doklad s potvrdením veku domu, napríklad kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie z obecného či mestského úradu.
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom, ktorý vydá stavebná firma. 70 percent vyhovujúceho stavebného a demolačného odpadu sa musí zrecyklovať.

Ak bola obnova rodinného domu ukončená pred podaním žiadosti o dotáciu, okrem vyššie uvedeného treba doložiť:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • fotodokumentáciu po realizácii,
 • faktúry za zrealizované práce,
 • energetický certifikát po realizácii.

4. Kto sú sociálne znevýhodnené skupiny?

Žiadatelia, ktorí ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu majú v rodinnom dome trvalý pobyt minimálne jeden rok a súčasne:

 • majú v starostlivosti osobu mladšiu ako osemnásť rokov so zdravotným znevýhodnením (ZŤP),
 • sú osobou so zdravotným znevýhodnením alebo s takou osobou žijú v spoločnej domácnosti,
 • sú osamelým rodičom alebo žijú v domácnosti so štyrmi a viac deťmi.

5. Na čo všetko je možné požiadať o dotáciu?

Na stavebné práce, ktoré sa začali od 1. februára 2020, a zariadenia, ktoré boli objednané od tohto dátumu. Z dotácie nie je možné financovať prípravné práce.

Z položiek uvedených nižšie je povinné realizovať niektoré z prvých piatich, ktoré zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti domu. Ostatné je možné ľubovoľne kombinovať.

Maximálna výška pre každú z nich je v technickej špecifikácii na webe. Najvyššiu sumu, až 11 400 eur, je možné dostať na tepelné čerpadlá.

Za oprávnené náklady sa považujú:

 • zateplenie obvodového plášťa,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor),
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v dome, pod ktorou nie je iná miestnosť),
 • tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, solárne kolektory,
 • výmena starého plynového kondenzačného kotla, ak ide o výmenu starého z dôvodu, že nie je potrebný rovnako veľký výkon (ale rezort životného prostredia varuje, že tento bod môže z oprávnených nákladov nakoniec vypadnúť),
 • rekuperácia,
 • elektrokotol,
 • zelená strecha,
 • podzemné a nadzemné nádrže na dažďovú vodu,
 • tieniace zariadenia (napríklad žalúzie, markízy), ktoré znižujú tepelnú záťaž budovy,
 • odstránenie azbestu
 • a projektová dokumentácia a energetické certifikáty.

6. Aké sú výšky príspevku pre rôzne skupiny?

Ak ide o sociálne alebo zdravotne znevýhodneného žiadateľa:

 • maximálne 18-tisíc eur vrátane DPH,
 • najviac 95 percent celkových oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu,
 • požadovaná úspora energií je minimálne 30 percent.

Ak ide o štandardného žiadateľa:

 • maximálne 14-tisíc eur bez DPH pri úspore energií od 30 do 60 percent,
 • maximálne 19-tisíc eur bez DPH pri úspore energií nad 60 percent,
 • v oboch prípadoch najviac 60 percent z celkových nákladov

Ak chce majiteľ rodinného domu rekonštruovať, ale nemá dosť vlastných peňazí, ktoré by doložil k príspevku od štátu, môže požiadať o úver v komerčných bankách.

Ministerstvo životného prostredia sa dohodlo s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, že sa za ne zaručí, takže nebude nutné nehnuteľnosť založiť.

V niektorých prípadoch sa nízky úrok zaplatí z ušetrených nákladov na energie.


7. Kde treba podať žiadosť a kedy?

Po zverejnení výzvy na internetovej stránke obnovdom.sk. V tejto chvíli sú na nej zverejnené ešte len technické špecifikácie.

Druhá možnosť bude zájsť osobne do jedného z desiatich regionálnych centier SAŽP, ktoré by mali fungovať najneskôr v deň zverejnenia výzvy. Regionálne kancelárie budú v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice.

Výzvu chce SAŽP vyhlásiť najskôr v júli a najneskôr v septembri tohto roka.


8. Ako budú peniaze vyplácať?

Pri štátnych dotáciách býva štandardný postup taký, že peniaze sa vyplácajú až spätne po skončení projektu, vydokladovaní a uznaní oprávnených nákladov.

Ale vzhľadom na to, že projekt je zameraný na žiadateľov, ktorí zrejme nebudú mať dosť vlastných peňazí, aby sa do rekonštrukcie pustili sami a potom čakali, kedy im štát peniaze pošle, počíta sa s priebežným financovaním cez banky. Na jej účet pošle SAŽP požadované peniaze, ktoré budú viazané (vinkulované) na projekt a posielať sa budú na základe faktúr priamo firme, ktorá realizuje obnovu domu.

Aké sú riziká

V utorok zverejnené technické špecifikácie sa ešte môžu zmeniť, rovnako tak aj maximálne sumy na jednotlivé položky.

Môže sa napríklad stať, že z projektu úplne vypadnú dotácie na plynové kotly, pretože rusko-ukrajinský konflikt zrýchľuje odchod EÚ od tohto fosílneho zdroja.

Takisto dnes nie je možné predpovedať, ako sa bude vyvíjať cena stavebných materiálov a rôznych komodít. SAŽP pri výpočtoch maximálnych oprávnených nákladov vychádzala z cien na trhu, ktoré platili ešte pred ruskou inváziou.

V najkrajnejšom prípade sa môžu zmeniť priority Európskej únie a parametre celého plánu obnovy.

Na dotáciu má žiadateľ nárok iba po zverejnení výzvy, doložení všetkých dokumentov a splnení podmienok. Tou poslednou je, aby to stihol skôr, než sa minú peniaze. Viac ako polmiliardový balík na obnovu rodinných domov musí Slovensko vyčerpať do roku 2026.

Autor Tomáš Greško

U nás dotácie komplexne bez starostí od návrhu cez projekt, realizáciu až po energetický certifikát.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Robert Kubik

2 roky pred

Už som vám písal ale nozvali ste sa

Ľubor Záborský

2 roky pred

mám záujem

Ján Hlina

2 roky pred

Budeme pre záujemcov o dotácie s vybavením potrebnej dokumentácie pomáhať . V tomto čase bude postačovať keď , svoj záujme o dotácie s menom , adresou a tel. číslom pošlete na mail dotacie@hlina.sk

Martin chamula

2 roky pred

Mal by som zaujem

Ján Hlina

2 roky pred

Budeme pre záujemcov o dotácie s vybavením potrebnej dokumentácie pomáhať . V tomto čase bude postačovať keď , svoj záujme o dotácie s menom , adresou a tel. číslom pošlete na mail dotacie@hlina.sk

Adrian Dekan

2 roky pred

Dobrý deň mali by sme záujem o čerpanie dotácie . Sme rodina so ZŤP dieťaťom a mame plynové kúrenie. Chceli by sme prejsť na iný typ kúrenia -tepelne čerpadlo pripadne na kotol na prelety ak by to bolo umožnené . Viete nám s tým pomôcť ?
Dakujem

Ján Hlina

2 roky pred

Áno, budeme pre záujemcov o dotácie s vybavením potrebnej dokumentácie pomáhať . V tomto čase bude postačovať keď , svoj záujme o dotácie s menom , adresou a tel. číslom pošlete na mail dotacie@hlina.sk

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting