Veľká obnova domov sa začína: Kto môže dostať až 19-tisíc eur na opravu nehnuteľnosti a ako? (detailný návod)

Úspora za energetické náklady a šetrenie prírody. To sú ciele projektu obnovy domov, ktorý odštartuje 15. októbra. Celkovo plánuje štát za 528 miliónov eur z Plánu obnovy zrekonštruovať 30 tisíc starých rodinných domov.

Zdroj : Pravda, eko 07.09.2022 12:48

BudajFoto: Ľuboš Pilc

Minister životného prostredia Ján Budaj pri starom dome.

Celý projekt zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Všetky informácie o projekte sú na tejto stránke obnovdom.sk.

Kto je oprávnený žiadateľ?

Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ďalej RD).

Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ

O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy.

Pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt.

Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň

 • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy,
 • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Žiadateľ na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú).

Aké podmienky musí spĺňať dom?

Rodinný dom tiež musí spĺňať tieto podmienky na to, aby bol po jeho obnove vyplatený príspevok z plánu obnovy:

 • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • Je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
 • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte (vzory nájdete TU).

Presne definované podmienky nájdete TU.

Aké úspory treba splniť na obdržanie dotácie?

Príspevok bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A. A to sú:

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné:

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
 • Inštalácia zdroja energie
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Koľko peňazí môžete dostať?

Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov.

1. Štandardná skupina žiadateľov

Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).

Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 – 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.

Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

Tu je aj detailná kalkulačka.

2. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov

Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.

Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR.

Tu je detailná kalkulačka.

Presne definované podmienky nájdete TU.

Aké dokumenty budete potrebovať?

Po konzultácii s odborníkmi a prípadne s pracovníkmi SAŽP si pripravte všetky potrebné doklady, ktoré budete pripájať k žiadosti o príspevok. Je dôležité, aby ste si vyhotovili fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu vedeli zdokumentovať stav domu pred obnovou.

 • Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (originál),
 • Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (originál),
 • yyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu (kópia):
 • Stavebné povolenie

alebo

 • Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu

alebo

 • Vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac) (originál alebo úradne osvedčená kópia),
 • Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (kópia):
 • Prvé kolaudačné rozhodnutie

alebo

 • Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu

alebo

 • Povolenie užívania stavby

alebo

 • Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby

Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB) (kópia)

 • Projektové energetické hodnotenie

alebo

 • Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. Správy, ktorá tvorí prílohu EC

Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (kópia)

 • Výpis z účtu

alebo

 • Potvrdenie o vedení účtu

Podrobné vzory nájdete tu, v bode číslo 5.

Kto môže energeticky posúdiť rodinný dom?

Zoznam akreditovaných odborníkov, nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk.

Ktoré banky spolupracujú s projektom?

SAŽP komunikuje o spolupráci s komerčnými bankami pri poskytovaní úverových produktov, ktoré bude možné využiť na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný. Linky na úverové produkty: Zelená pôžička od VUB a Úver pre modrú planétu, TATRABANKA.

Kto sú autorizovaní architekti a stavební inžinieri?

V prípade, ak obnova RD podlieha stavebnému konaniu, projektová dokumentácia musí byť spracovaná v stupni minimálne pre stavebné povolenie, oprávnenou osobou, ktorou je:

autorizovaný architekt zapísaný v zozname autorizovaných architektov alebo autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov: https://verejnyportal.sksi.sk

Aký je postup pri žiadaní dotácie?

1. Vyplňte formulár

Žiadosť musí byť podaná online, prostredníctvom formulára na www.obnovdom.sk. Podrobnosti ohľadne podávania žiadostí a vypĺňania elektronického formulára budú upresnené pred termínom spustenia podávania žiadostí.

2. Počkajte na vyjadrenie

Vašu žiadosť vrátane príloh skontrolujeme a posúdime splnenie podmienok. V prípade, že budú zistené nedostatky, vyzveme vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote. Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete od nás informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

Čo potom, ak vám žiadosť schvália?

1. Uzatvorte zmluvu o poskytnutí príspevku

V prípade, že vaša žiadosť bola schválená, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne, alebo elektronicky) pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP, alebo prostredníctvom www.slovensko.sk

Uzatvorením (podpísaním) zmluvy sa „žiadateľ“ stane „prijímateľom“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.

2. Zabezpečte si peniaze na spolufinancovanie

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov.

3. Vyberte si dodávateľa prác

V prípade, že práce nerealizujete svojpomocne, vyberte si dodávateľa prác. Výber dodávateľa prác je vaším osobným rozhodnutím.

4. Realizácia projektu

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 • ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však 31. marca 2026.

5. Dokumentácia potvrdzujúca zrealizovanie projektu

Pripravte si kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a uchovajte ju minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Čo po ukončení projektu?

1. Požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku

Požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku a predložte povinnú dokumentáciu.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Martina Pučaťová

2 roky pred

Mám záujem o príspevok na zateplenie rodinného domu

Ján Hlina

2 roky pred

Všetci záujemcovia o dotáciu budú v krátkej dobe informovaní mailom .

Marián Ondrejkovič

2 roky pred

Dobrý deň
Mám záujem o dotáciu na zateplenie RD.

Ján Hlina

2 roky pred

Poprosím kontaktujte nás cez mail dotácie@hlina.sk

Bernardína Michalicová

2 roky pred

Mám záujem o poskytnutie dotácie na výmenu okien, zateplenie a rekonštrukciu strechy a odpadových rúr

Ján Hlina

2 roky pred

Poprosím kontaktujte nás cez mail dotácie@hlina.sk

peter balaz

2 roky pred

mam zaujem o prispevok na zateplenie rodinneho domu

Ján Hlina

2 roky pred

Poprosím kontaktujte nás cez mail dotácie@hlina.sk

Ján Fašanok

2 roky pred

Mám záujem o výmenu zdroj nakúrenia. Pôvodné je elektrické kúrenie

Ján Hlina

2 roky pred

Poprosím kontaktujte nás cez mail dotácie@hlina.sk

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting