Výborný článok . Všetko čo potrebujete vedieť o zateplení . Prečo sa oplatí ?

zdroj : SIEA

Náklady na vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je potrebná pri prevádzke rodinných domov. Koľko stojí vykurovanie, nezávisí len od veľkosti či tvaru domu, ale aj od tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a od typu vykurovacích zariadení, t. j. regulácie vykurovania a ohrevu teplej vody, technického stavu príslušných rozvodov a ich tepelnej izolácie a zdrojov tepla.

 

Možností, ako znížit faktúry za prevádzku, je veľa. Pre tých, ktorí uvažujú o čiastkovej alebo významnej obnove rodinného domu, sme pripravili základný prehľad organizačných postupov a technických riešení vrátane odporúčaní, ako sa vyhnúť chybám a na čo si dať pri obnove pozor. Poradíme vám, ako zistíte, do akej miery sa plytvá energiou vo vašom dome a aké by boli náklady na vykurovanie po obnove.

Kadiaľ teplo uniká?

Základom každého projektu obnovy by mal byť výpočet tepelných strát domu, ktorý vychádza z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií. Nepodceňujte ho, pomôže vám určiť priority a optimalizovať rozsah obnovy. Najviac tepla v rodinných domoch zvyčajne uniká cez okná a obvodové steny. Významné sú aj úniky cez ploché strechy a nedostatočne izolované podkrovia. Podlahy na teréne a nad pivnicami prepúšťajú síce väčšinou menej tepla, ich izolácia je však dôležitá pri zabezpečení tepelnej pohody, a vlastníci rodinných domov ju preto riešia častejšie.

 SIEA_ZAT2rod-640.jpg

 

Až 75 % tepla na vykurovanie

V rodinnom dome môže ročná spotreba tepla na vykurovanie predstavovať viac ako 75 % z celkovej spotreby energie. Sú tu preto výraznejšie možnosti úspor ako v bytovom dome. No zatiaľ čo už takmer 30 % bytových domov zateplilo a vymenilo okná, z 970- tisíc rodinných domov na Slovensku bola takáto obnova realizovaná len v necelých 15 %. Čiastočnú obnovu podľa údajov Štatistického úradu SR z roku 2011 uviedlo po 12 % bytových a rodinných domov. Na menší podiel obnovených rodinných domov má určite vplyv aj skutočnosť, že až 15 % rodinných domov na Slovensku je neobývaných. Zhruba 10 % z nich už nie je vôbec spôsobilých na bývanie. Viac ako tretina neobývaných rodinných domov bola v čase sčítania určená na prestavbu.

Čo ukáže termokamera

 

Miesta s najväčšími únikmi tepla odhalia zobrazenia vytvorené termovíznou kamerou. Na základe ich analýzy možno určit časti stavebných konštrukcií, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Väčšinu z nich tvoria takzvané tepelné mosty, t. j. miesta, kde je únik tepla väčší.

 

Spravidla sa tam stretávajú rozličné konštrukcie, napríklad priečky a obvodové steny, atika, strecha, rohy a otvory. Tepelné mosty sa objavujú aj na miestach, kde sú použité materiály s rozličnými tepelnotechnickými vlastnostami, v miestach prerušenia tepelnej izolácie, nezateplených častí balkónových dosiek či stropu do neobytného podkrovia, nezateplených vencov na úrovni stropu podlaží, prekladov nad oknami alebo dverami, parapetov a stykov okien s obvodovou stenou.

 SIEA_ZAT3rod-320.jpg

Na termovíznom zobrazení nezatepleného rodinného domu je jasne vidieť úniky tepla cez preklady nad oknami a tenšie časti obvodových stien v priestore pod oknami, kde sú vykurovacie telesá, z ktorých doslova sála teplo do vonkajšieho priestoru. Rozoznať možno aj rozličné materiály použité v stenách na prízemí a prvom poschodí, úniky tepla cez nehomogénnosti v podstrešnom priestore či rozdielne úniky tepla v priestore garáží cez výplne dverí a zasklenia v dverách. Bielou a červenou farbou sú podľa teplotnej škály vyznačené miesta s najvyššou povrchovou teplotou, a teda najväčšími únikmi tepla, modrou najchladnejšie miesta s dobrými tepelnoizolacnými parametrami.

Arrow2 DownRight  Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát?

 • tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií
 • veľkosť zasklených plôch
 • vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetra
 • spôsob vetrania
 • tvar, výška a rozmiestnenie jednotlivých miestností
 • orientácia na svetové strany
 • tienenie domu

 

Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla

 

Najefektívnejším riešením je celkové zateplenie rodinného domu a následné posúdenie nastavenia hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Zateplenie zahŕňa výmenu okien, zasklených stien a dverí, zateplenie obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom. Pri takomto komplexnom riešení možno znížiť spotrebu tepla na vykurovanie aj o viac ako 50 %. Čiastočným zateplením sa takáto výrazná úspora nedosiahne.

Čo získate dodatočným zateplením rodinného domu

– znížite tepelné straty, a tým aj spotrebu tepla na vykurovanie

– lepšie využijete tepelnoakumulačné vlastnosti obvodových stien, vďaka čomu sa ustáli vnútorná klíma a spomalí ochladzovanie  miestností pri prerušení vykurovania

– zvýšite vnútornú povrchovú teplotu stien, a tak zabezpečíte tepelnú pohodu pri nižšej vnútornej teplote

– obmedzíte nepríjemné prehrievanie miestností pri vysokých teplotách v lete

– minimalizujete miesta s najväčším únikom tepla cez tzv. tepelné mosty

– predídete zrážaniu vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien a zabránite vzniku plesní v chladných rohoch miestností, samozrejme, pri dostatočnom a pravidelnom vetraní

– zamedzíte zatekaniu v stykoch obvodových stien a pri oknách

– zvýšite odolnosť obvodových stien rodinného domu proti poveternostným vplyvom a ochranu výstuže železobetónových a pórobetónových panelov pred koróziou, predlžite tak pôvodnú technickú životnost budovy aj o niekolko desiatok rokov

– vytvoríte nové architektonické stvárnenie rodinného domu a zhodnotíte ho

 

Ok  Základné úsporné opatrenia

 • výmena okien
 • zateplenie obvodových stien a strechy
 • tepelná izolácia vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody
 • vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania
 • zabezpečenie správnej regulácie vykurovania aj ohrevu a distribúcie teplej vody možnosť riadeného vetrania

 

Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií

 

Vlhké steny a vznik plesní – aj takto môže skončiť snaha vlastníkov pri nesystémovej obnove rodinného domu. Základné pravidlá, ako sa podobným chybám vyhnúť, nie sú zložité.

 

Nestačí len vymeniť okná?

Okná je najvhodnejšie vymeniť tesne pred zateplením obalových konštrukcií. Ak sa realizuje v starších domoch ešte pred zateplením, po jednej alebo viacerých zimných sezónach sa môžu objaviť plesne, a to aj na miestach, kde predtým nikdy neboli. Samotnou výmenou okien za nové, tesnejšie, bez následného zateplenia obalových konštrukcií rodinného domu, môže pri zníženej výmene vzduchu narastať jeho relatívna vlhkosť. Dôsledkom je výskyt plesní v oblasti tepelných mostov. Správnym zateplením obvodového plášťa na vonkajšom povrchu vrátane ostenia, nadpražia či parapetu okna sa zvýši teplota na vnútornom povrchu obvodových stien. Samozrejme, treba dodržať požadovanú intenzitu vetrania.

 

Prečo je dôležité vymeniť okná už pred zateplením?

Okná, samozrejme, možno vymeniť aj po zateplení obvodových stien, ale prináša to pomerne veľké riziko. Okrem toho, že pri výmene sa môže poškodiť zateplovací systém, samotný styk konštrukcie okna s tepelnou izoláciou a omietkovou hmotou nebude už nikdy ideálne zhotovený. Ak sa porucha prejaví, napríklad zatekaním, spravidla vznikajú problémy so zárukou na stavebné práce.

 

Je nutné zatepliť aj strechu?

Rodinné domy, ktoré odložili zateplenie strechy, toto rozhodnutie skôr či neskôr oľutovali. Dôvodom boli výrazné tepelné rozdiely v miestnostiach pod nezateplenou strechou. V zime bolo v priestoroch chladnejšie a v lete horúco. Navyše sa zvýraznil vplyv tepelných mostov, s čím súvisí zvýšená kondenzácia vlhkosti a možnosť vzniku plesní. K zatepleniu domov treba pristupovať vždy komplexne. Už pri príprave projektu zatepľovania by malo byť jasné, či plánujete strechu zásadnejšie opravovať. Ideálne je, ak sa pripraví projekt komplexnej obnovy rodinného domu, ktorý zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy, a práce sa zrealizujú naraz.

Čím začať?

Ak chcete získať nezávislý pohľad na to, aké opatrenia sa v prípade vášho rodinného domu oplatí realizovať ako prvé a ako môžete najviac usporiť, nechajte si vypracovať zjednodušený audit alebo odborné tepelnotechnické posúdenie. Sú to síce výdavky navyše, ale v porovnaní s nákladmi na obnovu rodinného domu sú minimálne a často môžu ušetriť časť realizačných nákladov.

 

Keďže v bežnom rodinnom dome zvyčajne nie sú inštalované komplikované systémy vykurovania, samotný zjednodušený audit alebo energetické posúdenie nemusia byť rozsiahle ani časovo náročné. S touto požiadavkou sa obráťte na energetického audítora alebo poradcu v oblasti efektívneho využívania energie v domácnosti. Pomôžu vám zistiť, ako a akým spôsobom plytváte energiou, prípadne, ak máte nejaké problémy, môžu navrhnúť rámcové opatrenia na ich odstránenie ešte skôr, ako si necháte vypracovať projekt obnovy a pustíte sa do výstavby.

Ideálne je, ak máte k dispozícii údaje o spotrebe energie za posledné roky, prípadne aj pôvodnú projektovú dokumentáciu. Súčasťou auditu či posúdenia je oboznámenie sa s použitými, často rozličnými, stavebnými materiálmi a úpravami rodinného domu. Dôležité je taktiež identifikovať problémy či už so stavebnými konštrukciami alebo s prevádzkou niektorého zo systémov vykurovania, prípravy teplej vody či vetrania.

Na základe komplexnej analýzy situácie by ste mali dostať správu, ktorá vám predstaví variantné návrhy úsporných opatrení od nízkonákladových až po tie s dlhodobejšou návratnosťou. Budete mať predstavu o približnej výške úspor, o finančných nákladoch aj o návratnosti vložených prostriedkov pri realizácii jednotlivých opatrení. Takéto posúdenie či audit však neobsahuje detailné technické riešenia, to je už úlohou projektantov.

 

Prečo vopred investovať do odbornej analýzy?

Hlavný prínos energetických auditov alebo dobrých tepelnotechnických posúdení je v tom, že sa pri analýze vychádza z reálnych spotrieb energie a hodnotenie je komplexné. Zahŕňa nielen určenie nákladov a prínosov navrhovaných opatrení (zateplenie, výmena okien a iné), ale navrhuje aj optimálne technologické riešenia. Okrem obstarávacích nákladov sa pritom zohľadňujú aj prevádzkové náklady na energeticky efektívne zabezpečenie tepelnej pohody. Vopred sa teda môžete dozvedieť, do akej miery je potrebné obnoviť, prípadne zmeniť vykurovací systém a či je pre vás výhodné využiť napríklad solárne kolektory, tepelné čerpadlo, splyňovací kotol, kotol na biomasu alebo iné zariadenia.

Prečo je projekt dôležitý

 

Nedôsledne a lacno spracovaný projekt obnovy s neriešenými alebo nevhodne vyriešenými detailmi je technicky často nerealizovateľný a dodatočné náklady na odstraňovanie následných problémov môžu prevýšiť aj tú najvyššiu cenu za obnovu domu.

 

Preto sa oplatí nechať si vypracovať projekt obnovy jednotlivých stavebných a technických celkov, napr. projekt zateplenia vrátane tepelnotechnického posúdenia obalových konštrukcií, projektantovi s príslušnou autorizáciou a najmä skúsenosťami. Každý rodinný dom je totiž individuálny a riešenie, ktoré sa osvedčilo susedovi, nemusí byť vhodné pre váš dom. Príprave projektu by mala predchádzať dôsledná obhliadka a zameranie budovy. Ideálne je, ak pripravíte súpis vami zistených nedostatkov a porúch. Aj z nich potom môže pre projektanta vyplynúť zásadná potreba hladať ich príčiny, realizovať rôzne skúšky, sondy a analýzy, akým spôsobom identifikované problémy odstrániť. V prípade obnovy rodinných domov môže byť dôležité posúdenie statikom. No stáva sa, že treba prizvať aj ďalších odborníkov, ako napríklad architekta, stavebného fyzika, špecialistu na strechy či sanáciu zavlhnutého muriva alebo projektanta technických zariadení budov.

Realizáciu obnovy uskutočňujte vždy podľa podrobného realizačného projektu s rozkreslenými detailmi. Súčasťou projektu by mal byť, okrem technického riešenia, aj orientačný rozpočet obnovy, na základe ktorého by ste mohli rozhodnúť o tom, či obnovu zrealizujete naraz alebo po etapách, podľa svojich priorít a finančných možností. Treba však pritom dodržat systémovú technologickú postupnost, napr. najskôr vymenit okná a až potom zateplovať steny a ostenia.

Ok  Rozsah projektu obnovy

 • sanácia lodžií, balkónov a terás
 • výmena okien
 • výmena vchodových dverí
 • zateplenie obvodových stien
 • obnova a zateplenie strechy
 • zateplenie vnútorných stien a stropu nad nevykurovanými priestormi
 • v prípade potreby aj obnova technických zariadení budovy, ako sú rozvody vody, kanalizácie, plynu, vykurovania a s tým súvisiaceho merania a regulácie

 

Ako vybrať zhotoviteľa

 

Hoci si veľa rodinných domov vlastníci zateplľjú pomerne často svojpomocne alebo s podporou známych, ak nie ste odborník na obnovu budov, neriskujte a nájdite si aspoň skúseného poradcu. Ten vám pomôže nielen pri kontrole prebiehajúcich prác, ale už pri výbere materiálov a dodávateľov. Za jeho služby sa oplatí priplatiť aj v prípade, ak sa rozhodnete projekt obnovy rodinného domu zveriť jednej firme. A ako ju vybrať?

Kritériá výberu

Referencie: Už pri výbere oslovovaných uchádzačov sa riaďte referenciami. Získate ich napríklad od majiteľov obnovených domov alebo priamo na internetových stránkach firiem. Neváhajte si ich aj priamo vyžiadať.

Cena: Cenové ponuky musia vychádzať z výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektu. V tomto tzv. rozpočte bez cien sú presne špecifikované stavebné a montážne práce a dodávky stavebných materiálov, ako aj použitie strojov a zariadení, ich merné jednotky a množstvo merných jednotiek. Mali by ste trvať na tom, aby boli jednotkové ceny počas výstavby nemenné. Dôvodom na zmenu ceny za určitých okolností môže bytťpreukázateľný výrazný nárast cien materiálu napr. o viac ako 5 %. Ak však výstavba netrvá dlhšie ako tri mesiace, aj tu je možnosť dohodnúť so zhotovitelľm pevné jednotkové ceny. Platí zásada, že dohodnuté jednotkové ceny a rozsah prác sú kedykoľvek kontrolovatelľé. Ak vy alebo potenciálny realizátor zistíte, že by sa malo realizovať niečo, čo v projekte nebolo zohľadnené, treba takýto dodatok oceniť v samostatnej prílohe ponuky. Len v takomto prípade možno výrobky, služby alebo spôsob prevedenia jednotlivých dodávok objektívne porovnať.

Platobné podmienky: Nedávajte zálohy a plaťte len za riadne vykonané práce. Zámienka, že záloha slúži na nákup materiálu, je neopodstatnená. Serióznym firmám dáva dodávateľ materiálu tovar na faktúru a často s dlhou lehotou splatnosti. Dôležité je v zmluve zakotviť možnosť tzv. zádržného, to znamená, že realizačnej firme doplatíte napríklad 5 % z celkového rozpočtu až po odstránení chýb a nedorobkov. S doplatením má zmysel vyčkať aj niekoľko mesiacov po odovzdaní diela.

Certifikované zatepľovacie systémy: Ak chcete mať istotu, že použitý zatepľovací systém je kvalitný a stavebné materiály sú navzájom kompatibilné, trvajte na použití certifikovaných zatepľovacích systémov s príslušným európskym technickým osvedčením ETA pre ETICS a osvedčením zhody vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným.

 

Autorizované firmy: Oslovte len autorizované montážne firmy, ktoré sú zaškolené priamo u výrobcov konkrétnych zatepľovacích systémov.

 

Technické zázemie: Firmy, ktoré sa profesionálne zaoberajú zatepľovaním, majú zväčša vlastné náradie. Ak majú lešenie iba prenajaté, pri nevyhovujúcom počasí alebo problémoch s personálnymi kapacitami sa realizácia môže predĺžiť a realizátorovi narastajú aj poplatky za prenájom. Už pri ich výbere si preto zabezpečte, aby si zvýšené náklady v takýchto situáciách nemohli uplatnovať u vás.

 

Personálne kapacity a komplexnosť dodávky: Zaujímajte sa o to, či bude mať dodávateľ dostatok kvalitne zaškolených pracovníkov v čase realizácie vašej zákazky. Overte si, či bude jednotlivé práce realizovať priamo alebo cez subdodávateľa. Ideálne je, ak aj súvisiace práce (napr. klampiarske práce, úprava bleskozvodu, sanácia balkónov, lodžií a terás) zabezpečuje hlavný zhotoviteľ. V každom prípade je pre vás výhodnejšie, aby sa záruka vzťahovala na jedného realizátora. Zhotoviteľ by vám mal oznámiť, kto bude v prípade prác jeho subdodávateľom a preukázať, že práve pracovníci vykonávajúci obnovu domu majú osvedčenia na konkrétny zatepľovací systém ETICS.

 

Lehota výstavby: Vopred sa pýtajte na počet pracovníkov na stavbe. Harmonogram ich nasadenia býva prílohou zmluvy. Tak budete môcť neskôr priebežne kontrolovať, či práce postupujú podľa plánu a včas zasiahnuť. Prípadné nedodržanie lehoty výstavby býva na základe zmluvy síce sankcionované, ale uplatnenie pokút môže byť len slabou náplasťou na problémy súvisiace s predlžením prác.

 

Zmluva a záruky

Podmienky obnovy rodinného domu si s realizačnými firmami určite stanovte vopred. V prípade menších dodávok a prác stačia objednávky, pri väčšej zákazke určite spíšte podrobnejšiu zmluvu. V zmluve si upravte spôsob dodania i harmonogram prác a mala by tam byť uvedená aj zodpovednosť za chyby a škody a dĺžka záruky. Tá býva obyčajne 5 rokov. No najlepšou zárukou je história a odborný kredit realizačnej firmy, preto je veľmi dôležité správne vybrať zhotoviteľa.

 

Kde overovať

Osvedčenia zhody CE pre zatepľovacie systémy, ktoré udeľuje Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., na základe európskeho technického osvedčenia, overujte na: www.tsus.sk/tsus/data_stavreg.php

Vydané licencie pre autorizované firmy na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) overujte na: www.tsus.sk/tsus/stav_prace/data_zateplic.php

 

Stavebný dozor nie je formalita

 

Každý nekvalitne vyhotovený detail znižuje životnosť diela a je potenciálnym problémovým miestom. I keď to nebýva pri obnove rodinných domov samozrejmosťou, zabezpečiť si odborníka, ktorý na stavbu dozrie, sa oplatí. V ideálnom prípade by to mal byť špecialista na stavebný dozor.

Špecialista na stavebný dozor vám môže podstatne pomôcť už pri stanovovaní výberových podmienok na realizátora. Počas obnovy by mal pravidelne kontrolovať realizačné práce. Nezabudnite ho v zmluve poveriť aj zodpovednosťou za kontrolu faktúr a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci. Ak mu dáte splnomocnenie, zastúpi vás aj pri kolaudácii rodinného domu.

Zoznam špecialistov na stavebný dozor nájdete na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk.

 

SIEA_ZAT10-320.jpg

 

Exclamation Vedeli ste, že...

 • Montážne práce pri zatepľovaní obalových konštrukcií sa môžu vykonávať iba pri teplotách od 5 do 30 °C.
 • Práce sa nesmú vykonávať v daždi a pri silnom vetre.
 • Najmenej 72 hodín sa nanesené hmoty musia chrániť pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
 • Lepidlá alebo omietky sa nemôžu nanášať na priamo oslnené plochy. Na zatienenie pri práci z lešenia slúžia ochranné siete.

 

Zateplené. A čo ďalej?

 

Realizácia stavebných úprav zameraných na úspory energie výrazne ovplyvňuje aj prevádzku vykurovacieho systému a vnútornú klímu v rodinnom dome.

 

Drvivá väčšina rodinných domov má vlastný zdroj vykurovania. Keďže potreba tepla sa po obnove významne zníži, dôležité je vždy posúdiť aj výkon tepelného zdroja (kotla). Niekedy stačí iba úprava rozsahu regulácie, no často sú potrebné technické úpravy alebo úplná rekonštrukcia. Pri tejto príležitosti má zmysel overiť si aj vhodnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napr. solárne tepelné kolektory, kotle na biomasu a pod.

 

V niektorých prípadoch možno uvažovať aj nad úpravami rozvodov vykurovacej sústavy tak, aby umožnili jej prispôsobenie novým podmienkam. Zmeny sa môžu týkať riadenia prevádzky, inštalácie či výmeny obehových čerpadiel, nových ventilov s termostatickými hlavicami alebo iných regulačných armatúr, prípadne výmeny vykurovacích telies.

 

Medzi energeticky úsporné opatrenia v rodinných domoch patrí aj tepelné izolovanie rozvodov tepla a teplej vody, pri väčších bytových domoch povinnosť izolovať rozvody pri zásahoch do vykurovacej sústavy dokonca ukladá zákon. K úsporám energie prispieva aj tepelná izolácia zásobníkového ohrievača teplej vody, ak je napríklad napojený na starší zdroj tepla. Pomôže to minimalizovať tepelné straty medzi zdrojom tepla a miestom, kde sa teplo užitočne využíva.

 

V súčasnosti, so zvyšovaním tesnosti budov a zmenami klímy v lete, čoraz viac vystupuje do popredia potreba zabezpeciť riadené vetranie priestorov použitím malých vzduchotechnických zariadení. Pri tejto príležitosti je vhodné zvážiť možnosť spätného získavania tepla z ventilovaného vzduchu lokálnymi alebo aj centrálnymi rekuperačnými jednotkami. Inou možnosťou v prípade nových rodinných domov je inštalácia malého tepelného čerpadla na klimatizovanie, resp. chladenie niektorých priestorov.

 

 

Prečo zaizolovať rozvody tepla

V starších rodinných domoch sa často stretávame s nezaizolovanými rozvodmi vykurovania alebo teplej vody v kotolni, prípadne v priechode cez pivničné priestory. Ak tam nie je potrebné temperovanie, tak práve obnova je vhodnou príležitosťou na zníženie týchto zbytočných tepelných strát, a to pri pomerne nízkych nákladoch. Súvisí to napríklad aj s tým, či je tepelne zaizolovaný strop nad pivnicou alebo podlaha, ktorá by nemala byť príliš chladná. Správna hrúbka tepelnej izolácie bráni únikom tepla z potrubí či zásobníkov teplej vody, rozvodov okruhov so solárnymi tepelnými kolektormi, ale aj povrchovej kondenzácii pri rozvodoch studenej vody či malej vzduchotechniky.

 

Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov

 

Ak už zatepľujete, trvajte na kvalite. Tým, ktorí nevedia odborne zhodnotiť kvalitu výrobkov a prác pri obnove budov, významne pomôže, ak budú od projektanta i realizátora vyžadovať dodržiavanie príslušných tepelnotechnických noriem a využívanie certifikovaných zatepľovacích systémov ETICS.

Vďaka komplexnej obnove môžete nielen výrazne znížiť tepelné straty, ale aj zásadne predĺžiť životnosť domu. Zatepľovacie certifikované systémy, pri ktorých výrobca určil vyhotovenie a použitie, majú podľa platných európskych technických špecifikácií životnosť minimálne 25 rokov. Samozrejme, ak sú správne zvolené a zabudované do stavby.

Priebežne kontrolovať dodržiavanie projektu, kvalitu vyhotovenia a použitých materiálov je úlohou odborníka. No ak ho aj máte, zvyčajne nie je na stavbe stále. Preto sa oplatí byť informovaný o pláne prác, a pritom sa dívať okolo seba, pýtať sa a žiadať odpovede. Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku, treba ihneď reagovať a poradiť sa s nezávislým odborníkom. Nedostatky, ktoré sa zistia včas, sa dajú ľahšie opraviť.

Aby ste sa vedeli v problematike zorientovať, pripravili sme pre vás prehľad o tom, z čoho sa skladajú jednotlivé systémy na zlepšenie tepelnotechnických vlastností a aké základné pravidlá je nutné dodržať pri ich využívaní.

Cieľ – zabezpečiť tepelnú pohodu

Jednoznačnou výhodou, ktorú pocítite po skončení obnovy, je zlepšenie tepelnej pohody v zateplenom dome. Izolácia, ktorá je súčasťou zatepľovacieho systému, spôsobí, že sa po zateplení zvýši tzv. vnútorná povrchová teplota obvodových stien miestnosti. V nezateplených domoch sa táto teplota pohybuje okolo 13 °C v závislosti od tepelnoizolačných vlastností konštrukcie stien. Po zateplení, keď obvodový plášť spĺňa normou požadované hodnoty, sa vnútorná povrchová teplota pohybuje okolo 18 °C. Aj vďaka tomu už nebudete pocitovať nepríjemný chlad vystupujúci z obvodových stien.

 

SIEA_ZAT13rod-640.jpg

 

 

Výmena okien a dverí

 

Oknami a dverami uniká najviac tepla, preto sú potenciálnym zdrojom najväčších úspor. Staré drevené, oceľové a hliníkové okná pôvodne zabudované do rodinných domov sú vo väčšine prípadov po životnosti, majú vysoký súčiniteľ prechodu tepla, vysokú infiltráciu (priepustnosť vzduchu), nevhodné a často aj nefunkčné kovanie. Kvalitné vyhotovenie a umiestnenie výplní otvorov minimalizuje tepelné straty a využíva pasívne solárne zisky (teplo získané slnečným žiarením cez okná). Zachytené teplo v interiéri je akumulované v masívnych stavebných konštrukciách a následne, počas chladnejšej časti dňa a v noci, sa uvoľňuje späť do priestoru. Zvýšenie tesnosti dverí prispieva k zníženiu prievanu či komínového efektu v schodisku.

SIEA_ZAT14-215.jpg

Infiltrácia a úniky tepla cez okno

 

Arrow2 Right Prienik vonkajšieho vzduchu do interiéru

 • v škáre medzi rámom a okolitými stavebnými konštrukciami
 • v priestore medzi rámom a krídlom

 

Arrow2 Left Úniky tepla v oblasti okna

 • cez zasklenie
 • cez detail uchytenia zasklenia do konštrukcie krídla
 • cez krídlo a rám
 • cez výplň škáry medzi rámom a okolitými stavebnými konštrukciami
 • cez okolité stavebné konštrukcie

 

 

 

Dvojsklo alebo trojsklo

Pre bežné rodinné domy stačí použiť okná s izolačným dvojsklom. Trojsklá sú drahšie, ťažšie a viac namáhajú kovanie a závesy okien. Okná s izolačným trojsklom sú vhodnejšie pre nízkoenergetické a pasívne budovy. So sprísňovaním tepelnotechnických požiadaviek na okná a rastom cien tepla alebo palív sa však vývoj bude uberať čoraz viac smerom k oknám používajúcim izolačné trojsklá.

 

Plastové, drevené alebo kovové?

 

Plastové okná sú lacnejšie a dostupnejšie. Ponúkajú výborný pomer medzi cenou, vlastnosťami a trvanlivosťou, a preto sa používajú najčastejšie. Kedže sú vyrobené z trvanlivých a nekorodujúcich materiálov, vyžadujú si iba minimálnu údržbu. Pri plastových oknách sú k dispozícii systémy s rôznym počtom komôr. Väčší počet komôr zvyčajne znamená lepšie tepelnotechnické vlastnosti, rám však zvyčajne izoluje horšie ako zasklenie. Počet komôr by určite nemal byť jediným rozhodujúcim kritériom. Kvalitné plastové okná sa vyznačujú tvarovou a farebnou stálosťou a môžu mať v podstate ľubovoľný tvar a farbu. Ich tepelnoizolačné vlastnosti závisia od kvality konštrukčného vyhotovenia, napr. od počtu komôr, ich umiestnenia, ako aj od umiestnenia okennej výstuže. Vzhľadom na ich tvarovú stálosť majú v kombinácii s dostatočným počtom tesnení vysokú vzduchotesnosť. Bránia tak nekontrolovateľnému vnikaniu vzduchu z exteriéru do interiéru. Menej kvalitné výrobky majú často nedostatočnú výstuž okna, čo môže časom spôsobiť deformáciu rámu. Ak je povrchový materiál rámu málo odolný proti UV žiareniu, biela farba postupne zožltne.

 

Kvalitné drevené okná vyrobené z lepených europrofilov sú o niečo drahšie ako plastové, ale sú v porovnaní s plastovými na pohľad príjemnejšie. Drevo je prírodný nadčasový materiál, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou. Je vhodné na staršie či historické budovy. Okná z dreva, ako býva pri každom prírodnom materiáli zvykom, si vyžadujú v porovnaní s plastovými oknami pravidelnú starostlivosť. Pri nedostatočnej údržbe môžu byť napadnuté hubami, plesňami a drevokazným hmyzom.

 

Kovové okná sú vhodné napríklad na zasklenie schodísk, ak sa vyžaduje pevná nosná konštrukcia. Majú špeciálne rámy zhotovené z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom.

 

A čo dvere? Na rozdiel od často navštevovaných veľkých budov sa v rodinných domoch zvyčajne používajú v hlavných vchodoch plastové alebo drevené dvere. Kovové dvere sú nevyhnutné tam, kde je vyššia frekvencia otvárania. Súčasné modely už majú konštrukciu s prerušeným tepelným mostom. Dôležitým aspektom vchodových dverí je však aj splnenie bezpečnostných požiadaviek, či už z hľadiska požiarnej odolnosti alebo ochrany majetku.

 

Pozor na súčiniteľ prechodu tepla

Pri výbere vhodného okna si nezamieňajte tri podstatné hodnoty:

Ug – súčiniteľ prechodu tepla zasklenia,

Uf – súčiniteľ prechodu tepla rámu,

Uw – súčiniteľ prechodu tepla okna.

Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw sa vypočíta ako vážený priemer hodnôt Ug a Uf. Zvyčajne sa hodnota Ug pri štandardných izolačných dvojsklách pohybuje okolo 1,1 W/m2.K, pri trojsklách je to 0,6 až 0,8 W/m2.K.

 

 

Zásady správnej montáže okien

 

SIEA_ZAT16-320.jpg

 

 1. Okno alebo dvere musia byť upevnené mechanickými prostriedkami, ako sú skrutky a rôzne kotviace prostriedky. Peny a lepidlá nestačia.
 2. Pred aplikáciou ďalších vrstiev musia byť tesniace materiály dostatočne suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia.
 3. Upevňovacie prostriedky musia umožniť rozpínanie (dilatáciu) materiálov spôsobené vlhkosťou a zmenami teploty. Uchytenia spolu s dištančnými podložkami musia byť umiestnené správne.
 4. Usporiadanie vrstiev v škáre musí umožnovať odvod vodných pár smerom von. Riešením je napr. použitie vnútorných a vonkajších tesniacich pások. Na vnútornej strane sa má použťt paronepriepustná páska a na vonkajšej strane vodonepriepustná, avšak paropriepustná páska. Z vonkajšej strany okna po celom obvode styku so zatepľovacím systémom je najvhodnejšie aplikovať dilatačné lišty.
 5. Izolačná pena musí úplne vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou.
 6. Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie.
 7. Oblasti rohov na exteriérových parapetoch musia byť dokonale hydroizolačne utesnené tmelom.
 8. Časť parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou musí byť dostatočne tepelne zaizolovaná. Na elimináciu tepelných mostov sa tepelne izolujú, vrstvou z polystyrénu alebo minerálnej vlny, aj ostenia a nadpražia až po rám okna.
 9. Priamo na tesniacu penu nemožno použiť omietku, pretože neposkytuje dostatočnú ochranu pred pôsobením vlhkosti z interiéru.
 10. Styky a spoje musia byt utesnené materiálmi s požadovanou životnosťou, ktoré odolávajú vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám.Podrobnejšie informácie o výbere a správnej montáži okna sú k dispozícii na internetovej stránke www.slovenergookno.sk.

   

 

Mikroventilácia samozrejmosťou

Hoci by sa malo vetrať krátko a intenzívne, netreba zabúdať na to, že okno by malo mať kvalitný prevetrávací systém. Kovanie na oknách, ktorými sa často vetrá, by malo umožnovať mikroventiláciu. Vďaka nej sa dá udržiavať hygienicky bezchybná klíma bez zbytočných tepelných strát aj v prechodných obdobiach.

 

Zateplenie obvodovej konštrukcie

 

Zateplenie stien z vonkajšej strany

Plus

 • zvýši sa tepelný odpor obvodových stien (zníži sa únik tepla)
 • obmedzí sa premŕzanie stien a tepelnoakumulačné vlastnosti obvodovej steny zostanú využité
 • zvýši sa odolnosť budovy proti poveternostným vplyvom (sneh, dážď, intenzívne slnečné žiarenie)
 • vhodne navrhnutý zatepľovací systém vylepší estetický vzhľad domu, zvýši sa hodnota budovy
 • pri realizácii sa výraznejšie nenarúša vnútorný chod budovy

 

Minus

 • nutnosť postaviť lešenie
 • vyššie finančné náklady hlavne pri vyšších budovách
 • zložitá realizácia pri členitých fasádach, pri zlej realizácii hrozí vznik tepelných mostov (zvýšené úniky tepla v miestach členenia)

 

Zateplenie stien z vnútornej strany

Plus

 • tento spôsob je finančne menej náročný
 • je to často jediný spôsob zateplenia historických a pamiatkovo chránených budov

Minus

 •  zmenší sa vnútorný priestor miestnosti
 • často treba preložit elektrickú, resp. inú inštaláciu
 • konštrukcia obvodovej steny ostáva po realizácii vystavená poveternostným vplyvom
 • v konštrukcii môže dochádzať ku kondenzácii vodnej pary a následne k vzniku plesní
 • tepelné mosty ostávajú zachované v miestach styku stropov, priečok s obvodovými stenami, ako aj v miestach otvorových konštrukcií
 • stratí sa akumulačná schopnosť pôvodnej obvodovej steny

 

Zatepliť, omietnuť alebo natrieť?

Ak sa rozhodujete, či fasádu len natrieť farbou, omietnuť alebo ju aj zatepliť, treba si uvedomiť, že rozdiel v cene zahŕňa len izolačný systém. V oboch prípadoch platíte približne rovnako za prácu, lešenie či omietkové materiály. Predovšetkým v historických budovách možno, v niektorých prípadoch, použiť aj tepelnoizolačné omietky. Tie zmenia vzhľad domu, ale v porovnaní so zatepľovacími systémami zásadne nezlepšia tepelnoizolačné vlastnosti obvodových stien. Na trhu sa občas ponúkajú aj takzvané tepelnoizolačné nátery. Zatiaľ však nebol jednoznačne preukázaný ich vplyv na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budov.

 

Ako prestupuje teplo zateplenými a nezateplenými stenami

 

SIEA_ZAT19-640.jpg

 

 

Obvodová stena bez tepelnej izolácie

Obvodová stena prispieva k akumulácii tepla v obmedzenej miere. Bod mrazu (0 °C) sa nachádza v murive. Zmeny teplôt a tlak vodných pár môžu spôsobiť v murive kondenzáciu vodnej pary, ktorá v zime zamŕza. Zmeny objemu môžu spôsobiť trhlinky a postupné narušenie celistvosti muriva.

 

Zateplenie z vnútornej – interiérovej strany

Obvodová stena neprispieva k akumulácii tepla v budove. Bod mrazu (0 °C) sa posúva až do vrstvy tepelnej izolácie za hranicu vnútornej strany muriva. Tepelná izolácia síce zabraňuje úniku tepla z interiéru, ale neochraňuje vonkajšie murivo pred premŕzaním. Za určitých podmienok môžu na vnútornej strane vznikať plesne.

 

Zateplenie z vonkajšej – exteriérovej strany

Pri zateplení steny z vonkajšej strany sa zvýši akumulačná schopnosť muriva. Tepelnoizolačná vrstva bráni únikom tepla z interiéru a zároveň chráni murivo pred premŕzaním, pretože bod mrazu (0 °C) sa nachádza vo vrstve tepelnej izolácie pred vonkajšou stranou muriva.

 

 

Polystyrén alebo minerálna vlna?

Rozhodnutie, aký konkrétny izolačný materiál použiť, závisí od teploty a vlhkosti vzduchu v miestnostiach a od vlastností pôvodných konštrukcií, predovšetkým od vlhkosti muriva rodinného domu. Ak s vlhkosťou nie je problém, majitelia sa môžu rozhodnúť, či v kontaktných zatepľovacích systémoch uplatnia penový polystyrén alebo o niečo finančne náročnejšiu minerálnu vlnu. V prípade zvýšenej vlhkosti muriva treba najskôr odstrániť zdroj vlhkosti, vhodne murivo sanovať a až následne použiť kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou. Iným riešením môže byť niektorý z druhov odvetraných zatepľovacích systémov so sklenou alebo minerálnou vlnou. V prípade vlny je však veľmi dôležité zabezpeciť systém proti prenikaniu vlhkosti.

 

Spôsoby zateplenia stien

 

V prípade rodinných domov sa s odvetranými zatepľovacími systémami stretávame pomerne zriedkavo. Sú však vhodné napríklad pri problémoch s vlhkosťou muriva, samozrejme, v kombinácii so sanačnými opatreniami. Najčastejšie používanými riešeniami sú kontaktné zatepľovacie systémy s doskami z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Vhodnosť navrhovaného systému je potrebné preukázať výpočtom.

 

Kontaktný zatepľovací systém

Pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa používajú mokré procesy na vytvorenie jednotlivých lepiacich a omietkových vrstiev. Kotvy zatepľovacieho systému sú dôležité pri zabezpečení proti vetru, ktorý môže podtlakom vytrhnúť izolant zo steny. Doplnkovými profilmi sa dosiahne vzájomná previazanosť jednotlivých plôch s pôvodnou konštrukciou v miestach rohov, kútov, ostení, dilatácií a iných stykov. Rôzne profily, lišty a vystužujúce mriežky slúžia aj na spevnenie najviac namáhaných miest systémov.

 

SIEA_ZAT20-320.jpg

1.vnútorná omietka, 2. nosná konštrukcia obvodovej steny, 3. vyrovnávacia omietka alebo pôvodná omietka, 4. lepiaci tmel, 5. tepelná izolácia, 6. tanierová upevnovacia kotva, 7. lepiaca malta s vystužujúcou mriežkou, 8. penetračný náter, 9. vonkajšia omietka

 

Zatepľovací systém s predmurovkou

SIEA_ZAT21_1-320.jpg

1. vnútorná omietka, 2. nosná konštrukcia obvodovej steny, 3. tepelná izolácia, 4. tanierová upevňovacia kotva s dištančným a kotviacim trnom, 5. vonkajšia predmurovka, 6. vonkajšia omietka

 

Odvetraný zatepľovací systém s predsadeným ľahkým plášťom

 

SIEA_ZAT21_2-320.jpg

1. vnútorná omietka, 2. nosná konštrukcia obvodovej steny, 3. dvojitý drevený rošt, 4. tepelná izolácia (minerálna vlna), 5. paropriepustná fólia, 6. vzduchová medzera, 7. cementovláknité dosky, 8. penetračný náter, 9. lepiaca malta, 10. tepelná izolácia (polystyrén), 11. lepiaca malta s vystužujúcou mriežkou, 12. penetračný náter, 13. vonkajšia omietka

 

Ako na to?

Kontaktný zatepľovací systém možno použiť na steny, ktoré sú úplne suché. Každý zatepľovací systém má svoj technologický predpis, ktorý stanovuje konkrétne materiály, ich hrúbky a postup vyhotovenia. Spravidla sa na pôvodnú očistenú a opravenú stavebnú konštrukciu steny lepia dosky tepelnoizolačného materiálu v zmysle technologického predpisu so zodpovedajúcim mechanickým ukotvením. Obvyklá hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy je v rozpätí 10 až 16 cm. Následne sa celoplošne nanesie lepiaca malta, do ktorej sa zatlačí vystužujúca mriežka. Tá sa prekryje tenšou vrstvou lepiaceho penetračného náteru. Poslednú časť vytvorí tenkovrstvová vonkajšia omietka.

 

Odvetrávanie

Na vytvorenie vrstiev sa pri odvetraných zatepľovacích systémoch používajú najmä suché montážne procesy. Odvetrané systémy by mali mať vzduchovú medzeru s hrúbkou aspoň 20 mm medzi tepelnoizolačnou vrstvou a vonkajším plášťom. Prevetrávanie vzduchovej medzery umožňuje odvod vodných pár. Zaťaženie od obkladu a vonkajších síl (napr. vietor) prenáša samostatná nosná konštrukcia roštu do pôvodnej podkladovej konštrukcie. Nosná konštrukcia býva drevená, prípadne z kovových profilov.

 

Ako vplýva hrúbka izolácie na výšku úspor

 

Rozhodnutie, akú hrúbku zvoliť, sa neoplatí spraviť bez podrobnejšej analýzy. Vhodnú, minimálnu ci optimálnu hrúbku tepelnej izolácie možno stanoviť pomocou energetického auditu, energetickej štúdie alebo v rámci samotného projektu.

 

Odporúčané hodnoty musia spĺňať minimálne požiadavky predpísané stavebnými predpismi a technickými normami. Majiteľ domu si na základe ponúkaných možností môže určiťt, ktoré ekonomické parametre budú pre neho rozhodujúce, to znamená, či uprednostní vyššie náklady na materiál a väčšie úspory tepla alebo rýchlejšiu návratnosť vložených investícií. V každom prípade si u projektanta, špecialistu na stavebnú tepelnú techniku, nechajte presne zistiť, od akej hrúbky sa už pridávať neoplatí. Dôvody, prečo neinvestovať do neprimerane veľkej hrúbky, sú dva. Na úspore tepla sa od istej miery centimetre navyše až tak neprejavia a zbytočne vzrastie cena za kotvenie hrubšej izolácie.

SIEA_ZAT22-640.jpg

 

Modelový príklad znázorňuje závislosť nárastu nákladov na zateplenie obvodovej steny z pórobetónu alebo pálenej tehly od použitej hrúbky tepelnej izolácie, na ktorú sa vzťahuje zodpovedajúca výška úspor tepla. Náklady na zateplenie narastajú s hrúbkou tepelnej izolácie, avšak nárast úspor tepla je od určitej hrúbky miernejší a návratnosť vložených prostriedkov sa postupne predlžuje.

 

Akú hrúbku zvoliť

Oplatí sa investovať do izolácie s hrúbkou nad 16 cm alebo stačí bežne využívaná izolácia s hrúbkou 10 až 14 cm? Aktuálne platné stavebné normy už avizujú, že požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti sa budú postupne a zásadne sprísnovať. Aj ekonomické prepočty naznačujú, že jeden či dva centimetre navyše sa na cene až tak veľmi neprejavia, pretože tepelná izolácia nie je tou najdrahšou položkou v kontaktnom zatepľovacom systéme. Stále sa musí platiť aj za prácu, ktorá je zvyčajne najvyššou položkou v rozpočte, ale aj za lešenie, omietky, lepidlá, stierky a ďalšiu stavebnú chémiu.

 

Zateplenie strechy

 

Úniky tepla cez strechy rodinných domov zvyčajne predstavujú 20 až 30 % z celkového množstva tepla dodaného na vykurovanie. Závisí to od toho, či ide o samostatne stojaci bodový dom s malou plochou strechy oproti ostatným obalovým konštrukciám alebo rodový dom, pri ktorom plocha strechy tvorí väčší podiel. Značný vplyv na veľkosť podielu tepelných strát má aj rok výstavby domu, jeho tvar a kvalita vyhotovenia strešnej konštrukcie. Výška nákladov, úspor a návratnosti je potom tiež rôzna.

 

Zatepliť alebo len položiť novú hydroizoláciu?

Pri obnove plochej strechy je nevyhnutné starostlivo zvážiť, či zmeniť len hydroizoláciu alebo zároveň aj tepelne zaizolovať strešnú konštrukciu. Pri rodinných domoch s malou plochou strechy alebo nedostatočne zateplenou strechou sa môže zdať, že sa zateplovať neoplatí, lebo výška úspor je nízka. Položením novej hydroizolácie sa však neodstránia existujúce tepelné mosty. Môžu sa dokonca zhoršiť, hlavne v mieste styku so zatepleným obvodovým pláštom. Ak je strecha zaizolovaná len nedávno, jej dodatočné zateplenie treba zvážiť. Kvalitne realizované hydroizolácie dokážu byť funkčné dlhodobo. Bolo by preto nelogické zasahovať do nezatekajúcej strechy krátko po obnove. Zvyšuje sa tým riziko, že nebude vybraná vhodná metóda alebo technológia dodatočného zateplenia pre daný typ strechy. Navyše, počas vykonávania činnosti na streche sa môže funkčná hydroizolačná vrstva poškodiť. V prípade, že strecha zateká, treba na základe odbornej analýzy príčin zatekania zvoliť vhodný spôsob odstránenia poruchy strechy. Ak sa rozhodnete strechu obnoviť, je nevyhnutné vybrať spoľahlivého odborníka na  strešné systémy, aby vedel pri konkrétnom riešení zohladniť všetky konštrukčné detaily a funkčné väzby, ktoré so strechou súvisia.

Poslednou možnosťou odstránenia problémov so strešnou konštrukciou je nadstavba podkrovia alebo ďalšieho podlažia. Ak o takejto možnosti vlastníci uvažujú, mali by si v prvom rade nechať vypracovať projekt so statickým posúdením.

 

Ok  Prínosy zateplenia

 • odstránia sa tepelné mosty
 • znížia sa tepelné straty
 • dosiahne sa úspora energie
 • zvýši sa vnútorná povrchová teplota strechy, a tým aj tepelná pohoda v priestoroch pod strechou
 • zníži sa kondenzácia vodných pár na vnútornom povrchu, ako aj vo vnútri konštrukcie strechy
 • ochráni sa konštrukcia strechy pred výkyvmi teplôt

 

Spôsoby zateplenia plochej strechy

 

Rozhodnutie o spôsobe zateplenia treba urobiť vždy len na základe analýzy a odborného posúdenia strechy.

 

Jednoplášťová strecha

Prvým spôsobom je doplnenie novej tepelnej izolácie z izolačných dosiek, pri ktorom je nevyhnutné dodržať niekoľko zásad:

1. Tepelná izolácia sa kladie na suchý a rovný podklad v súvislej vrstve – kotví sa bodovo alebo celoplošne lepidlami.

2. Minimálne 2 až 5 tanierových kotiev sa mechanicky ukotví na dosku, počet závisí od miery namáhania daného miesta plochej strechy.

3. Pri vrstvení tepelnej izolácie sa odporúča striedať spoje v jednotlivých vrstvách.

4. Tepelnú izoláciu treba zabudovať len v suchom stave a pri suchom počasí.

5. V úrovni tepelnej izolácie sa odporúča zabezpeciť odvetrávací systém (napríklad hlavicami).

6. Ako novú hydroizoláciu možno použiť rôzne druhy hydroizolačných fólií alebo asfaltovaných pásov.

 

SIEA_ZAT24-320.jpg

1. reflexný náter alebo štrková ochranná vrstva, 2. hydroizolačná vrstva, 3. oddeľovacia vrstva, 4.tepelná izolácia, 5.parozábrana, 6. vyrovnávacia a spádová vrstva, 7. konštrukcia stropu

 

Dvojplášťová strecha

Pri zateplení dvojplášťovej strechy sa môže využiť vzduchová medzera medzi stropnou konštrukciou a strešným plášťom. Do nej sa nafúka sypká izolácia z celulózy alebo sklenených vlákien. Druhým riešením je pridanie izolácie zhora na vonkajší plášť. V tomto prípade je však nutné uzavrieť vetracie otvory vzduchovej vrstvy, strecha potom funguje ako jednoplášťová. No najskôr treba posúdiť nosnosť vonkajšieho plášťa strechy.

 

Strecha s obráteným poradím vrstiev

 

Ďalším možným riešením pri zateplení plochej jednoplášťovej strechy je použitie systému tzv. obrátenej strechy. Pôvodná hydroizolačná vrstva je opravená alebo nahradená novou. Na ňu je kladená vodoodolná tepelná izolácia (spravidla z extrudovaného, t. j. vytláčaného polystyrénu), ktorá môže byť prekrytá vrstvou kamienkov alebo dlažbou kladenou nasucho, prípadne môže byť ukončená ako zelená strecha s vegetáciou.

 

SIEA_ZAT25-320.jpg

1. štrková ochranná vrstva, 2. oddeľovacia vrstva, 3. tepelná izolácia, 4. hydroizolačná vrstva, 5. vyrovnávacia a spádová vrstva, 6. konštrukcia stropu

 

Inú možnosť predstavuje nástrek polyuretánovou penou (PUR), ktorá funguje ako izolácia proti vode i chladu. Nástrekom sa vytvorí súvislá vrstva, ktorá vyrieši aj problematické miesta, ako je napojenie odvetrávacích komínov, atík, výťahových šácht atď. Uvedená možnosť  si však vyžaduje veľmi vysokú čistotu pri práci a striktné dodržiavanie technologických postupov.

 

Jednoplášťová a dvojplášťová strecha

Ak je vhodným riešením zateplenia plochej strechy prestavba na dvojplášťovú strechu, t. j. vybuduje sa nová šikmá strecha s minimálnym spádom na pôvodnej streche, je nevyhnutné posúdenie statikom. Tepelnú izoláciu možno vyhotoviť niektorým zo spôsobov popísaných pri jednotlivých konštrukciách.

 

Spôsoby zateplenia šikmej strechy

 

Ak sa podkrovie využíva na obytné účely, strechu možno zatepliť dvomi spôsobmi.

 

Strecha s izoláciou medzi krokvami

SIEA_ZAT26_1-320.jpg

1. strešná krytina, 2. laty, 3. kontralaty, 4. poistná krytina, resp. vodonepriepustná a paropriepustná fólia, 5. drevené debnenie, 6. krokvy, 7. tepelná izolácia, 8. parozábrana, 9. podbíjanie, 10. pohladové povrchové dosky

 

Strecha s izoláciou nad krokvami

SIEA_ZAT26_2-320.jpg

1. strešná krytina, 2. laty, 3. kontralaty, 4. poistná krytina, resp. vodonepriepustná a paropriepustná fólia, 5. tepelná izolácia, 6. parozábrana, 7. debnenie, 8. krokvy

 

Ok  Zásady pri realizácii

 • navrhnúť a použiť správny typ a hrúbku izolácie
 • zabezpeciť prúdenie vzduchu vo vzduchovej medzere pod strešnou krytinou
 • tepelnú izoláciu uložiť súvislo bez tepelných mostov, najlepšie preložením aj cez krokvy s použitím ochranných fólií – parozábrany zo strany od interiéru a paropriepustnej fólie zo strany od exteriéru

 

Spôsoby zateplenia podkrovia

 

Veľmi často podceňovaným opatrením, ktoré môže priniesť pomerne veľké úspory tepla, je zateplenie stropov v neobytnom podkroví.

Zateplenie nepochôdzneho podkrovia

SIEA_ZAT27_1-320.jpg

1. strešná krytina, 2. konštrukcia strechy, 3. tepelná izolácia, 4. parozábrana, 5. nosná konštrukcia stropu

 

Zateplenie pochôdzneho podkrovia

SIEA_ZAT27_2-320.jpg

1. ochranný poter alebo doska v protipožiarnej úprave, 2. oddeľovacia vrstva pod poterom, 3. tepelná izolácia, 4. parozábrana,     5. nosná konštrukcia stropu

 

Ok  Zásady pri realizácii

 • vrstvy ukladať na čistú, suchú a vyrovnanú konštrukciu stropu
 • difúzny odpor jednotlivých vrstiev má klesať smerom von
 • chrániť tepelnú izoláciu pred prienikom vodných pár či vlhkosti
 • izolácia má byť súvislá s rovnakou hrúbkou vrstvy
 • ak sa pochôdzny povrch upravuje poterom, najskôr je potrebné na izoláciu uložiť ochrannú fóliu alebo asfaltovaný pás, aby sa zabránilo jej poškodeniu
 • úprava podkrovia musí zohladnovať protipožiarne požiadavky

 

Spôsoby zateplenia nad nevykurovanými priestormi

 

Dodatočná tepelná izolácia sa položí na povrch alebo uchytí zospodu v závislosti od miesta aplikácie.

 

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

 

SIEA_ZAT28_1-320.jpg

 

1. nášľapná vrstva – podlahová krytina, 2. poter, 3. izolácia proti kročajovému hluku, 4. konštrukcia stropu, 5. tepelná izolácia, 6. tanierová upevňovacia kotva, 7 povrchové vrstvy, napr. omietka

 

Zateplenie podlahy nad nevykurovaným suterénom

 

SIEA_ZAT28_2-320.jpg

 

 

1. nášlapná vrstva – podlahová krytina, 2. roznášacia vrstva, 3. parozábrana, 4. tepelná izolácia, 5. drevený hranol, 6. izolácia proti kročajovému hluku, 7. konštrukcia stropu

 

Ok  Zásady pri realizácii zateplenia podlahy

 • stanoviť správne podmienky zátaže a typ podlahovej konštrukcie
 • zvoliť správny typ tepelnoakustickej izolácie a výpočtom urciť jej potrebnú hrúbku
 • minerálno-vláknitú izoláciu ukladať na suchý a vyrovnaný podklad
 • v prípade betónovania uložiť na izoláciu ochrannú polyetylénovú (PE) fóliu alebo asfaltový pás
 • uložiť izolačné pásiky po obvode podlahovej konštrukcie v mieste styku so stenami

 

 

Izolačné materiály vhodné pre obalové konštrukcie

 

Výber zatepľovacieho systému ovplyvňujú finančné možnosti, požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, použité materiály a stav príslušných obalových konštrukcií.

 

SIEA_ZAT29-640.jpg

 

Download  Izolačné materiály

 • minerálno-vláknité izolačné pásy (pre podkrovia a nepochôdzne strechy)
 • minerálno-vláknité fasádne izolačné dosky
 • polystyrénové izolačné dosky EPS (expandovaný penový polystyrén)
 • polystyrénové izolačné dosky XPS (extrudovaný vytláčaný polystyrén)
 • nástrekové materiály na báze polyuretánov
 • fúkané materiály na báze minerálnej čadicovej vlny (tzv. kamenná vlna), minerálnej vlny zo sklených vlákien (tzv. sklená vata), odpadového papiera (vzniká pomletím a pridaním chemických prísad, tzv. celulózová izolácia)

 

Normy postupne sprísňujú minimálne požiadavky

 

Kým počas platnosti predchádzajúcej tepelnotechnickej normy STN 75 0540-2: 2002 stačilo na splnenie predpísaných minimálnych požiadaviek zatepliť steny expandovaným polystyrénom s hrúbkou 6 až 8 cm, v súčasnosti je to 10 až 12 cm a po roku 2015 to môže byť 15 cm a viac. Podobne je to aj v prípade okien – čoraz častejšie sa budú používať zasklenia izolačnými trojsklami.

 

Výber požiadaviek na hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stien

 

SIEA_ZAT30-640.jpg

 

Mantinely pre výpočty

Záväzné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti jednotlivých konštrukcií, ktoré musí projektant rešpektovať pri návrhu obnovy budovy, uvádza technická norma STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2 – Funkčné požiadavky. Na základe uvedených hodnôt projektant vypočíta napríklad potrebné hrúbky vrstiev tepelnej izolácie, zvolí minimálne parametre okien či dverí a odporučí príslušné druhy výrobkov alebo systémov. S problematikou súvisia aj normy STN EN ISO 6946: 2007 Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla a STN 73 1901: 2005 Navrhovanie striech.

 

Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení

 

Rodinný dom z modelového príkladu bol zateplený v roku 2011. Po vykonaní stavebných opatrení sa znížila potreba tepla na 10 930  kWh, čo je pokles o 55 %. Merná potreba tepla na vykurovanie sa znížila zo 158,02 kWh/m2.rok na 70,97 kWh/ m2.rok. Keďže bol obnovený v roku 2011, spĺňa normou STN 73 0540-2: 2012 stanovené požiadavky pre konštrukcie budov obnovených v minulosti. Pre budovy obnovené po roku 2012 však už platia náročnejšie kritériá. Stavebné konštrukcie rodinných domov, ktoré budú obnovené po roku 2016, majú mať hodnoty súčiniteľa prestupu tepla až o polovicu nižšie oproti požiadavkám platným od roku 2012. Po roku 2021 sa budú vyžadovať ešte lepšie tepelnotechnické vlastnosti, minimálne hodnoty klesnú až na štvrtinu.

 

SIEA_ZAT31rod-640.jpg

Pôvodný stav

Dvojpodlažný rodinný dom má sedlovú strešnú konštrukciu. Obvodové steny sú murované z CDm tehál s hrúbkou 375 mm. Dom má podlahovú plochu 154 m2. Okná sú drevené so zdvojeným zasklením, vstupné dvere sú drevené s jednoduchým zasklením. Teplo na vykurovanie zabezpečuje kotol na zemný plyn.

 

Aké úspory priniesla obnova

 

V obnovovanom rodinnom dome z modelového príkladu vymenili okná i vonkajšie dvere a zateplili obvodové steny, strechu a podlahu. Na základe hodnotenia tepelných strát domu pred obnovou bola vypočítaná ročná potreba tepla na vykurovanie 24 335 kWh. Pri zohľadnení priemernej 82-percentnej účinnosti výroby tepla zo zemného plynu potreboval rodinný dom 3 091 m3 zemného plynu. Po obnove sa znížila potreba zemného plynu na vykurovanie na úroveň 1 388 m3 za rok. V dome možno takto ušetriť až 891 € z ročných nákladov na nákup zemného plynu.

 

Porovnanie potreby tepla na vykurovanie pred a po obnove rodinného domu

SIEA_ZAT32.2rod-640.jpg

Predpokladaná úspora nákladov na vykurovanie po obnove

SIEA_ZAT32.3rod-320.jpg

V prepočte bola zohľadnená celková jednotková cena zemného plynu 0,04913 €/kWh (cena za odobratý plyn a ročná fixná platba).

 

Aké úspory priniesla obnova?

 

SIEA_ZAT32.4rod-320.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najviac tepla unikalo cez obvodové steny

 

Z celkových tepelných strát cez stavebné konštrukcie rodinného domu pripadala až tretina na obvodové steny. Okná a dvere do vonkajšieho priestoru sa na stratách podielali taktiež významnou mierou. Podstatné boli aj úniky cez strechu.

 

Tepelné straty konštrukciami

 

SIEA_ZAT32.1rod-320.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikácia budov

 

Všetky nové a významne obnovené budovy si musia nechať pred kolaudáciou vypracovať energetický certifikát, ktorý stanovuje energetickú hospodárnosť budovy. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 

Na čo slúži energetický certifikát?

 

Energetický certifikát deklaruje, do akej miery budova spĺňa minimálne, vyhláškou stanovené požiadavky na energetickú hospodárnosť. Posudzuje sa pritom množstvo energie (v kWh/m2 za rok) potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Budovy sú v rámci certifikácie zaradované do energetických tried. Najúspornejšie sú v triede A, pre budovy s najhoršou hospodárnosťou je určená trieda G .

Dôsledne vykonaná certifikácia by mala pomôcť vlastníkom budov, ale i záujemcom o kúpu či prenájom nehnuteľnosti porovnávať, či v nej platia, prípadne budú platiť za energiu viac alebo menej ako v inej porovnateľnej budove. Certifikáty musia obsahovať aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy. Podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti, ako aj vzory energetického certifikátu a štítku, sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z.

Potenciál energetickej certifikácie sa v našich podmienkach zatiaľ využíva nedostatočne. Súvisí to aj s komplikovanou výpočtovou metodikou, chýbajúcim jednotným softvérom či náročnou kontrolou správnosti uvedených údajov. Ak vzrastie dôvera voči certifikátom a bude ochota dať za vysoko efektívnu budovu viac prostriedkov ako za menej úspornú, pri ktorej možno predpokladať vyššie prevádzkové náklady, naplní sa aj pôvodný ciel certifikácie zvyšovať počet kvalitnejších energeticky úsporných budov.

Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré môžu certifikáciu vykonávať, je prístupný na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk.

 

Polovica certifikátov v triede B

Od roku 2010 do konca roku 2012 bolo vydaných vyše 30 800 certifikátov budov. Rodinných domov sa týkalo viac ako 24 400 certifikátov. Väčšina z nich bola vypracovaná k novostavbám, významnú obnovu ako dôvod certifikácie uviedlo 2 700 domov. Polovica z nich patrí do triedy B a tretina získala hodnotenie C. Parametre triedy A spĺňalo 40 obnovených rodinných domov. Zoznam budov, ktoré majú energetický certifikát, je zverejnený na stránke www.inforeg.sk.

 

Hodnotenie obnovených rodinných domov s certifikátom

 

SIEA_ZAT33rod-320.jpg

Kde získať podporu na obnovu rodinných domov

 

Vlastníci rodinných domov môžu v roku 2013 získať zvýhodnený úver s úrokom 0 % na komplexné zateplenie rodinného domu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

Úver so splatnosťou do 15 rokov môže pokryť maximálne 80 % z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Maximálna hodnota úveru sa vypočíta cez hodnotu 50 €/m2 plochy zateplovanej konštrukcie (steny, okná a strechy). Podmienkou je, aby bol rodinný dom skolaudovaný do roku 1989.

Žiadosť musí obsahovať projektové tepelnotechnické posúdenie. Oprávnené sú projekty, pri ktorých sa preukáže zníženie potreby tepla na vykurovanie domu minimálne o 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred zateplením. Súčasťou posúdenia musí byť aj výpoceť súčinitela prechodu tepla stavebných konštrukcií, ktoré musia byť nižšie, ako sú požiadavky STN 73 0540-2: 2012. Posúdenie má obsahovat aj návrh na hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení. Do oprávnených nákladov možno zahrnúť cenu za zhotovenie stavby, projekt, projektové tepelnotechnické posúdenie, inžiniersku činnosť a vypracovanie energetického certifikátu.

Žiadosti o získanie úveru sa podávajú na príslušný mestský úrad v sídle okresu, v ktorom je stavba umiestnená. Aktuálne informácie o tom, či sú prostriedky na zvýhodnené úvery k dispozícii a za akých podmienok, sú publikované na internetovej stránke fondu www.sfrb.sk.

 

Currency Euro  Možnosti financovania

€ Vlastné zdroje na účte

€ Úvery

€ Štátny fond rozvoja bývania

€ Komerčné banky a stavebné sporiteľne

 

10 krokov ku kvalitnej obnove rodinného domu

 

1. Vyhľadajte pôvodnú projektovú dokumentáciu svojho rodinného domu a nepodceňujte skutočnosť, že úspešnosť a kvalita obnovy budú závisieť aj od analýzy aktuálneho technického stavu budovy.

2. Zhromaždite faktúry za energiu aspoň za posledné 3 roky. Ak si robíte vlastné priebežné sledovanie spotreby, môže sa zísť.

3. Nájdite si špecialistu, ktorý vám vypracuje zjednodušený energetický audit alebo tepelnotechnické posúdenie. Vďaka nezávislej analýze získate informácie, do akej miery ste doteraz plytvali energiou a ktoré opatrenia vám prinesú najväčšie úspory.

4. Určite si časovú postupnosť jednotlivých stavebných zásahov, ako aj spôsob ich realizácie. Ak uvažujete aj o obnove echnických zariadení, v prvom rade by sa mala znížiť spotreba energie domu.

5. Ak už dávate robiť projekt autorizovanému projektantovi alebo architektovi, nechajte si ho vypracovať ako projekt komplexnej obnovy, i keď nebudete realizovať všetky kroky naraz.

6. Ak obnovu chcete zveriť dodávateľským firmám, nájdite si nezávislého odborníka, ideálne špecialistu na stavebný dozor, ktorý vám pomôže nastaviť podmienky pri hľadaní realizátorov a neskôr bude kontrolovať dodaný materiál i priebeh a kvalitu jednotlivých prác. Aj v prípade, že sa rozhodnete obnoviť svoj dom svojpomocne, mali by ste spolupracovať s odborníkmi aspoň pri riešení jednotlivých technických náležitostí a detailov.

7. Ak si zabezpečujete materiály samostatne, pri ich dodávke žiadajte príslušné certifikáty a protokoly o zhode a overte si možnosť ich kombinovania. Ak použijete ucelený zatepľovací systém ETICS od jedného výrobcu, máte istotu, že všetky prvky sú certifikované.

8. Zhotovujte si priebežnú fotografickú dokumentáciu, hlavne detaily kritických miest. Pri riešení prípadných nedostatkov v budúcnosti môže byť neocenitelná.

9. Nechajte si spracovať projekt skutočného vyhotovenia, čiže projekt konečného stavu obnoveného domu so zapracovaním všetkých zmien a úprav, ktoré ste urobili počas stavby. Je to taktiež dôležitý podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

10. Pri kolaudácii budete potrebovať aj energetický certifikát, trvajte na jeho dôslednom spracovaní.

 

 

Kolaudujte a užívajte si výhody obnoveného rodinného domu!

A neverte, že niečo dostanete zadarmo. Všetky služby a dodávky navyše sú zahrnuté v konečnej cene.

 

Bezplatné energetické poradenstvo

 

Ak uvažujete o čiastkovej alebo významnej obnove bytového domu, môžete svoje zámery vopred prekonzultovať so špecialistami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Energetickí experti a odborní konzultanti vám bezplatne vysvetlia základné pravidlá pri obnove budov. Zorientujú vás v parametroch, ktoré vplývajú na zvyšovanie úspor energie, a poradia, ako si ustrážiť návratnosť investícií do opatrení zameraných na úspory energie.
Podrobnejšie informácie, ale aj odpovede na najčastejšie otázky v tejto oblasti, sú zverejnené na stránke www.zitenergiou.sk.

 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU  v  januári 2013.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting