Opatreniam na zníženie spotreby energie svitá na dobré časy.

Na záujemcov, ktorí sa chystajú zatepľovať či uvažujú o inštalácii obnoviteľných zdrojov energie, sa sypú dotácie z každej strany. Ak opomenieme fakt, že sa v predvolebnom roku rozdáva z vrecka všetkých daňových poplatníkov, je najvyšší čas na praktické informácie.   Ak ako investori, architekti alebo projektanti máte pred sebou plány na obnovu rodinného domu, za povšimnutie rozhodne stojí ponuka vlády na preplatenie 30 % nákladov na zatepľovanie. Maximálna suma sa môže vyšplhať až na 6 tisíc eur, čo rozhodne nie je málo, a ďalších 500 eur navyše za projektovú dokumentáciu a energetický certifikát je príjemným bonusom. Tento štátny príspevok sa bude vyplácať z balíka 30 miliónov eur, čo vystačí na necelých 5 tisíc rodinných domov. Vláda navyše sľubuje, že každý, kto splní podmienky a požiada o preplatenie časti nákladov na zatepľovanie, by tieto peniaze mal dostať. Nárok na príspevok má vlastník rodinného domu na území Slovenska, ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň desať rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 a pri viacpodlažnom dome 250 m2. Získanie dotácie bude podmienené aj tým, aby bol rodinný dom využívaný výlučne na bývanie, bol na území Slovenska a na jeho zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti. O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním v tomto roku. V prípade požiadania o podporu po ukončení zateplenia rodinného domu bude príspevok poskytnutý do 90 dní. Kto požiada o dotáciu predtým, ako začne zatepľovať, musí do dvanástich mesiacov zabezpečiť proces zateplenia domu a potom začne plynúť 90-dňová lehota. Zelená domácnostiam cez obnoviteľné zdroje Aktuálne je už možné sa na oficiálnej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zoznámiť s podmienkami a fungovaním projektu Zelená domácnostiam. Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov na obstaranie systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Dotácia sa vzťahuje na zariadenia na výrobu tepla: slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá a na fotovoltické panely a veterné turbíny na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW. Ako prvý krok začal proces registrácie zariadení, ktorých inštalácia bude podporená. Výška podpory závisí od konkrétneho druhu a inštalovaného výkonu zariadenia. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné vyrobiť a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív. Majiteľ rodinného domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytového domu si budú môcť zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú technické podmienky. Ten bude zverejnený na webe. Následne budú môcť elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatnia pri inštalácii u zhotoviteľa. Poukážky pokryjú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Žiadosti budú podávať (spolu)vlastníci rodinných domov, spoločenstvá vlastníkov bytov alebo vlastníci bytov zastúpení správcom, pričom s inštaláciou musí súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov. Záujemcovia si musia dať pozor na to, aby splnili obmedzenia súvisiace s podnikaním vykonávaným v danej budove, napr. ak je v dome či bytovke malý obchod, dielňa alebo sídli nezisková organizácia, a tiež na obmedzenia ohľadom prenájmu priestorov. Dokumentáciu k inštalácii budú predkladať SIEA priamo zhotovitelia, teda spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kilowatt výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Agentúra na webe zverejní zoznam zariadení, z ktorých si možno vybrať. Priebežne ho bude aktualizovať. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora môže byť najviac polovica oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená celá. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal zhotoviteľ domácnosť alebo zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke. Agentúra tvrdí, že maximálna suma podpory je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú domácnosti. Nemali by sa zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií. Aj na viac domov ale s obmedzením Ďalším krokom je vytvorenie zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii, ako aj pri preplácaní poukážok. Registrácia zhotoviteľov prebieha a je postupne sprístupňovaná. Na stránke projektu Zelená domácnostiam bude priebežne aktualizovaný zoznam zhotoviteľov, ktorí majú so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok. Celú agendu vybavovania štát teda preniesol na zhotoviteľa, ktorý by mal mať informácie o nárokoch na zľavy vo forme poukážky. Žiadateľ bude môcť získať aj viac poukážok na viac domov, ktoré vlastní. Podmienkou, ktorá túto možnosť výrazne v praxi obmedzuje je, že dom alebo jeho časť nie sú prenajaté inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Ďalším podobným obmedzením je, že byt či dom nemôžu byť v obchodnom majetku. Samotný formulár žiadosti o vydanie poukážky zatiaľ na webe SIEA nezverejnila. Hoci väčšinu administratívy súvisiacej s podporou vybaví zhotoviteľ, žiadosť bude mať niekoľko postupných krokov. Okrem druhu zariadenia, výrobného typu, výrobcu sa uvedie aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa počíta s uskladňovaním prebytočnej elektriny pri inštalácii. Uviesť treba tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti. Zmluvu o poskytnutí príspevku a používania zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, nedostane žiadateľ obratom, ale e-mailom najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. O hodnotu na poukážke firma zníži cenu zariadenia a inštalácie. Zmluvu je potrebné potom vytlačiť najmenej v dvoch vyhotoveniach a každú opatriť úrade osvedčeným podpisom. V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka. fffOd zmluvy po inštaláciu Spolu so zmluvou bude žiadateľovi doručené aj čestné vyhlásenie o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, žiadateľ ju musí uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke. Zhotoviteľovi treba odovzdať potrebné dokumenty. Ide o zmluvu o poskytnutí príspevku a používaní zariadenia vrátane poukážky a čestného vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Takou je napríklad pre bytové domy súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom. Po podpísaní zmluvy a odovzdaní poukážky firma nainštaluje zariadenie, pričom inštalácia nesmie byť ukončená pred dátumom vydania poukážky. Faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií. Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Zariadenie musí byť v prevádzke aspoň dva roky. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov. Úskalia programu Aby sa predišlo potenciálnemu nevydaniu či nepreplateniu poukážky, uchádzač o dotáciu i zhotoviteľ musia dbať aj na niekoľko ďalších úskalí programu:

  • v jednej nehnuteľnosti sa preplatí len inštalácia jedného zariadenia svojho druhu, t.j. len 1 kotol na biomasu, 1 inštalácia kolektorov a pod., nevylučuje sa však možnosť preplatiť poukážku na iný druh zariadenia;
  • kotol na biomasu sa nesmie nainštalovať v dome, ktorý je možno pripojiť k systému centrálneho zásobovania teplom (CZT);
  • kotol na biomasu musí nahradiť menej ekologický kotol na spaľovanie fosílneho paliva, napr. plynu, uhlia alebo nafty;
  • inštaláciou zariadenia nesmie dôjsť k odpojeniu domácnosti od systému CZT alebo k výraznému zhoršeniu jeho parametrov.
  • V bytovke sa tiež teplo na vykurovanie alebo ohrev vody nesmie dodávať z účinných systémov CZT. Navyše bytové domy musia mať vypracovaný energetický audit, v ktorom boli navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napr. zatepľovanie, výmena okien) a následnej inštalácie OZE zariadení. Správa z auditu je povinnou prílohou pri preplatení poukážky.

Podpora pre bytové domy aj od ŠFRB Obnovy bytových domov smerujúce k zníženiu energetickej náročnosti, ale aj výmeny rozvodov alebo výťahov, sú aktuálne podporované cez ŠFRB výhodným úverom. Čo sa má zmeniť je, že Štátny fond rozvoja bývania odpustí 15 percent z istiny úverov na obnovu bytových domov. Takto sa podstatne zníži mesačná splátka úveru. Opatrenie vo výsledku predpokladá aj podporu hospodárskeho rastu, či už ide o výrobu príslušných izolačných materiálov, dverí, okien, ale aj vo forme zákaziek pre malé realizačné firmy. Podrobnosti k žiadostiam o príspevok plánuje zverejniť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na webe v októbri. V konečnom dôsledku je pre každého žiadateľa o spomenuté príspevky najdôležitejší fakt, že zrealizovaním zateplenia, či inštaláciou vybraného zariadenia skutočne ušetrí. Dobrým štartovací bodom na ceste k ušetreným peniazom je osloviť odborníkov, ktorí vedia klientovi pripraviť komplexné riešenie a majú s problematikou energeticky úsporných opatrení skúsenosti. Text: Ján Hlina Redakčná úprava: Mária Nováková Foto: Hlina   Citáty: Dotácia sa vzťahuje na zariadenia s výkonom do 10 kW. Maximálna suma sa môže vyšplhať až na 6 tisíc eur. Štátny fond rozvoja bývania odpustí 15 percent z istiny úverov na obnovu bytových domov.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting