Je to tu !!! Ak si na Slovensku postavíš eko dom, štát ti naň dá niekoľko tisíc eur.

  • Vláda schvá­lila prís­pe­vok na ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie
  • Slo­váci tak môžu na nové bý­va­nie zís­kať 8-ti­síc eur

Mi­nis­ter­stvo do­pravy a vý­stavby SR bude mať od mája vy­tvo­rené pod­mienky pre nový prís­pe­vok na no­vo­stavby ro­din­ných do­mov vo výške 8 000 eur. Táto pod­pora má mo­ti­vo­vať ob­ča­nov, aby svoje no­vo­stavby ro­din­ných do­mov sta­vali s vlast­nos­ťami bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. Táto úro­veň vý­stavby bude po roku 2020 vy­ža­do­vaná pri kaž­dej no­vo­stavbe.zdroj: pe­xels.com

„Ve­rím, že prís­pe­vok vo výške 8 000 eur do­sta­točne mo­ti­vuje ob­ča­nov, ktorí práve bu­dujú ro­dinné domy, alebo to majú v pláne, aby po­u­žili ma­te­riály a sta­vebné po­stupy, kto­rých vý­sled­kom bude ro­dinný dom s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. Ušet­ria tak na ener­giách a pris­pejú k ochrane ži­vot­ného pro­stre­dia – čo je na­šim cie­ľom v rámci Európ­skej únie,“ re­a­go­val mi­nis­ter do­pravy a vý­stavby SR Ar­pád Ér­sek.zdroj: pe­xels.com

U nás komplexne od projektu po dotáciu – kontakt Hlina s.r.o.

Žia­da­te­lia o prís­pe­vok ho zís­kajú po do­kon­čení domu v prí­pade, ak je dom ur­čený na bý­va­nie a cel­ková pod­la­hová plo­cha nie je väč­šia ako 200 met­rov štvor­co­vých, na­chá­dza sa na území Slo­ven­skej re­pub­liky a bol sko­lau­do­vaný po 31.12.2014.

Zá­ro­veň musí spĺňať mi­ni­málne po­žia­davky na ener­ge­tickú hos­po­dár­nosť bu­dov s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie. To zna­mená, že dom má mať kva­litnú te­pelnú izo­lá­ciu a vy­užíva ener­giu z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. Z prog­ramu „Vý­stavba a ob­nova by­to­vého fondu“ boli vy­čle­nené fi­nančné pros­triedky už pri sch­va­ľo­vaní štát­neho roz­počtu na rok 2019 vo výške 40 mil. Eur.

Slo­váci naj­viac mí­ňajú na bý­va­nie a naj­me­nej na vzde­la­nie

V rámci spot­reb­ného koša tvo­ria vý­davky na bý­va­nie, vodu, elek­trinu či plyn tak­mer štvr­tinu. Na po­tra­viny a ne­al­ko­ho­lické ná­poje dá­vame 18 % zo všet­kých me­sač­ných vý­dav­kov, tre­ťou naj­ná­klad­nej­šou po­lož­kou je re­kre­ácia a kul­túra (10 %). Naj­me­nej nám me­sačne zhl­tne vzde­lá­va­nie (ne­celé 2 %).zdroj: pe­xels.com

V po­rov­naní s kra­ji­nami EÚ mali Slo­váci za rok 2018 jedny z naj­vyš­ších ná­kla­dov nie­len bý­va­nie ale aj po­tra­viny a ne­al­ko­ho­lické ná­poje. Ak sa však po­zrieme do ne­dáv­nej mi­nu­losti, tak za po­sled­ných de­sať ro­kov sa vý­davky na spo­mí­nané bý­va­nie a ener­gie mierne zní­žili.

„Si­tu­ácia na ko­mo­dit­ných tr­hoch bola najmä v ro­koch 2016 a 2017 priaz­nivá. Ako však vi­díme, ceny idú opäť na­hor, Slo­váci si za plyn, elek­trinu a teplo v tomto roku viac pri­pla­tia,“ po­ve­dala ana­ly­tička Slo­ven­skej spo­ri­teľne Lenka Buch­lá­ková.zdroj: pe­xels.com

Úrad pre re­gu­lá­ciu sie­ťo­vých od­vetví ešte kon­com roka 2018 roz­ho­dol o zvý­šení cien elek­triny, plynu, vody aj tepla. V pre­počte vy­chá­dza, že za plyn si pri­pla­tíme od 0,90 do 11 eur me­sačne, za elek­trinu od 0,6 do 7 eur, za teplo do 2 eur me­sačne. Ak sa po­zrieme na ceny cel­kovo, tak podľa úda­jov Európ­skeho šta­tis­tic­kého úradu Euros­tat má v Európ­skej únii naj­niž­šie ceny Bul­har­sko, na­opak, najd­rah­šie sa žije v Dán­sku.

„V Bul­har­sku sú ceny ani nie po­lo­vičné než je prie­mer EÚ, v Dán­sku sú o 41 % vyš­šie. Slo­ven­sko je na úrovni 65 %, to zna­mená, že ceny máme cel­kovo o 35 % niž­šie než prie­mer ce­lej únie. Z hľa­diska V4 však pat­ria k najd­rah­ším, niž­šie ceny to­va­rov sú v Čes­kej re­pub­like, Ma­ďar­sku aj Poľ­sku,“ vy­svet­lila Buch­lá­ková.

V spoločnosti Hlina s.r.o. spracujeme klientovi projekt , stavbu zrealizujeme , certifikujeme a vybavíme príspevok. Kontaktujte nás .

zdroj : startitup.sk

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Tomas

1 rok pred

Zdravim akurat t0ho roku by som chcel stavat dom…to ze stat moze prispiet ma zaujalo rak napiste mi prosim o tpm viac a vy staviate tieto domy?

Ján Hlina

1 rok pred

Všetky informácie budú v blízkej dobe zverejnené na našej stránke. Ďakujem Hlina Ján 0903301407

Gregusova Miroslava

1 rok pred

Dobry den. Mala by som zaujem o blizsie informacie. Dakujem

Ján Hlina

1 rok pred

Všetky informácie budú v blízkej dobe zverejnené na našej stránke. V prípade otázok mi zavolajte . Ďakujem Hlina Ján 0903301407

Anna gazikova

12 mesiace pred

Dobrý deň mala by som záujem nemáme vlastné bývanie

Ján Hlina

12 mesiace pred

Vzhľadom k rozsahu odpovede , vás poprosím kontaktovať ma na 0903301407. Veľmi rád vám poskytnem informácie ako prísť v súčasnosti k bývaniu čo najekonomickejšie .

ďakujem Hlina

Pavol Zahatlan

12 mesiace pred

Koľko by stál taký 4 až 5 izbovy rodinný dom na kľúč? A aké boli podmienky? Vedeli by ste k tomu zariadiť hypotekárny úver?

Ján Hlina

12 mesiace pred

Vzhľadom k rozsahu odpovede , vás poprosím kontaktovať ma na 0903301407. Veľmi rád vám poskytnem informácie ako prísť v súčasnosti k bývaniu čo najekonomickejšie .

ďakujem Hlina

Jozef Bodnar

12 mesiace pred

Aké sú podmienky na získanie prispela a dostane ho každý žiadateľ?

Ján Hlina

12 mesiace pred

Vzhľadom k rozsahu odpovede , vás poprosím kontaktovať ma na 0903301407. Veľmi rád vám poskytnem informácie ako prísť v súčasnosti k bývaniu čo najekonomickejšie .

ďakujem Hlina

Ján Hlina

12 mesiace pred

Barnabas

12 mesiace pred

Dobrý den chcel by som bližšie info.dakujem

Ján Hlina

11 mesiace pred

Dotácia je možná po kolaudácii rodinného domu v prípade jeho zatriedenia do triedy A0 v energetickej certifikácii. V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel čísle 0903301407. Ďakujem Hlina

Majercik

12 mesiace pred

Viem si postavit dom sam, som v hre?

Ján Hlina

11 mesiace pred

Dotácia je možná po kolaudácii rodinného domu v prípade jeho zatriedenia do triedy A0 v energetickej certifikácii. V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel čísle 0903301407. Ďakujem Hlina

Tomáš Nguyen

12 mesiace pred

Dobrý deň kcel by som viac informácií ďakujem

Ján Hlina

11 mesiace pred

Dotácia je možná po kolaudácii rodinného domu v prípade jeho zatriedenia do triedy A0 v energetickej certifikácii. V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel čísle 0903301407. Ďakujem Hlina

Ján Hlina

11 mesiace pred

Dotácia je možná po kolaudácii rodinného domu v prípade jeho zatriedenia do triedy A0 v energetickej certifikácii. V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel čísle 0903301407. Ďakujem Hlina

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting