Dotácie pre OZE v domácnostiach sa vyjasnia v auguste

 

Na detaily a podmienky podpory inštalácie malých OZE zariadení dotovaných formou poukážok si domácnosti počkajú prinajmenšom do začiatku augusta. Niektoré postupy aj obmedzenia sú už známe. O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.

Už začiatkom júla 2013 slovenská vláda schválila Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe ekologickej energie. Ani po dvoch rokoch však zatiaľ nebola zrealizovaná.

Jej súčasťou bol návrh na využitie štrukturálnych fondov EÚ na jednorazovú finančnú podporu inštalácie. To sa podarilo presadiť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP 2014-2020), ktorý bol Bruselom schválený koncom októbra minulého roku. Lákadlom pre domácnosti sa stal zámer podporiť inštaláciu malých zariadení pre využívanie OZE celkovou sumou 115 miliónov eur. Z toho 100 miliónov majú byť fondy z Európskej únie a 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Administratívna a technická príprava programu, ktorý dostal názov Zelená domácnostiam, ale dosiaľ nie je dokončená. Problémom bola najmä povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ten sa odstránil novelou zákona č. 25/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla tohto roku. Roky plánovaná podpora malých OZE sa napokon v máji stala jedným z ohlásených opatrení druhého sociálneho balíčka súčasnej vlády.

Podmienky v auguste, poukážky od jesene

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má národný projekt na starosti, oznámila, že prvé konkrétnejšie podmienky podpory zverejní začiatkom augusta.

„Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Do akej miery túto šancu využijú, bude záležať predovšetkým na nich,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Po zverejnení podmienok začne aj prvá registrácia dodávateľských subjektov a zariadení, na ktoré bude možné získať príspevok. O vystavenie poukážok, ktoré pokryjú časť nákladov na inštaláciu, budú môcť domácnosti požiadať na jeseň. Domácnosti si získanú poukážku uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o jej preplatenie budú agentúre predkladať inštalatérske spoločnosti.

Keďže väčšina externých zariadení sa nebude inštalovať počas chladných zimných mesiacov ani vykurovacie technológie sa nebudú vymieňať počas vykurovacej sezóny, otázkou zostáva platnosť poukážok. „Pre poukážky je plánovaná určitá dĺžka platnosti. Počkal by som na august, pretože je to jedna z otázok, ktoré sa ešte riešia,“ uviedla Eduard Jambor v reakcii na našu otázku. Zároveň dodal, že ak by aj poukážka prepadla, dá sa potom požiadať o novú.

Registrácia firiem povinná

Zvolený spôsob poskytovania príspevkov si vyžaduje vytvorenie zoznamov oprávnených zhotoviteľov a zariadení. Inštalácie prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré sú uvedené v registri inštalatérov ministerstva hospodárstva alebo majú podľa zákona 309/2009 uznané osvedčenie vydané v inom členskom štáte EÚ, budú môcť podľa aktuálnych informácií zabezpečovať len fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri. So SIEA uzatvoria zmluvu a zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky.

Následne budú môcť tieto firmy požiadať o začlenenie jednotlivých druhov zariadení do zoznamu zverejneného na stránke SIEA. Musia pritom predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že zariadenie spĺňa požadované technické a iné podmienky.

Práve výber konkrétneho zariadenia a spoločnosti priamo na stránkewww.zelenadomacnostiam.sk by mal domácnosti odbremeniť od administratívy.

Niektoré obmedzenia sú už známe

Predbežný zoznam podporených zariadení vyplýva už zo zadania OP KŽP. Ide o fotovoltické panely a veterné turbíny s výkonom do 10 kW, slnečné tepelné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Jasné sú aj niektoré reštrikcie.

Podporu na kotly na spaľovanie biomasy bude možné využiť len v lokalitách, kde nie je možnosť pripojenia rodinného domu k systému centralizovaného zásobovania teplom a kotlom na biomasu sa nahradí kotol na fosílne palivá. Taktiež sa pri kotloch na biomasu bude okrem energetickej účinnosti prihliadať aj na to, aby zariadenia spĺňali požadované emisné limity.

Pri zariadeniach na vykurovanie alebo prípravu teplej vody sa zase príspevok pre domácnosti v bytových domoch poskytne len v prípade, ak sa toto teplo nedodáva z účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom.

V prípade výroby elektriny zo slnka alebo vetra si treba dôkladne zvážiť inštalovaný výkon a jeho maximálne využitie pre potreby domácnosti. Prebytočná nespotrebovaná elektrina totiž bude priebežne dodávaná bezodplatne do distribučnej sústavy a použije sa na krytie strát distribučnej sústavy.

Príspevky sa majú viazať na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude teda stanovený príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu, pričom jeho výška môže s rastúcim výkonom klesať.

Určená bude aj maximálna podpora, respektíve maximálny podporovaný výkon. Zároveň bude uvedený limit na podiel z fakturovanej sumy, ktorý môže byť uhradený prostredníctvom poukážky.

Najprv 45 miliónov, potom zvyšok

V prvej fáze bude k dispozícii 45 miliónov eur, vďaka ktorým sa má v domácnostiach nainštalovať viac ako 15-tisíc systémov na využívanie OZE.

Rodinné a bytové domy v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) budú mať k dispozícii 42,3 mil. eur, v BSK bude dostupných 2,6 mil. eur. Obmedzenie pre BSK je spôsobené tým, že podľa metodiky EÚ je tento kraj územím rozvinutejšieho regiónu Slovenska, a nie je oprávnený na podporu z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF). Ak dopyt po príspevkoch mimo BSK prevýši vyčlenené prostriedky, spustí sa mechanizmus na čerpanie zvyšku alokácie. V prípade BSK je suma stanovená v pilotnej fáze konečná.

Zatiaľ nie je možné žiadať o poukážky, ani inštalovať zariadenie, na ktoré chce domácnosť získať podporu. Okrem webovej stránky www.zelenadomacnostiam.sk bude možné detailné informácie o podmienkach podpory získať na konferenciách, ktoré SIEA zorganizuje v rôznych regiónoch Slovenska. Prvé podujatie sa plánuje už v auguste. Presné termíny ani miesta stretnutí ešte nie sú zverejnené.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting