5 rád, ako získať dotáciu na ekologické energetické zariadenia

Do slovenských domácností by malo pribudnúť okolo 15-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V rámci projektu Zelená domácnostiam štát prispeje na malé zariadenia s výkonom do 10 kilowattov.

Zdroj: Flickr/Elliott Brown/CC

Dotácia z rozpočtu štátu a z eurofondov pôjde na fotovoltaické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá vrátane ich montáže. Cenu zariadenia a inštálacie zníži poukážka. Štát preplatí najviac 50 percent nákladov.

Poukážku bude možné dostať aj na neskolaudovaný rodinný dom. Treba mať však list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.

V prvej etape by sa malo minúť 45 miliónov eur. Celkovo by na túto formu podpory malo ísť až 115 miliónov eur.

Dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory už štát rozdával v rokoch 2009 až 2011. Vtedy si domácnosti nainštalovali 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Na program štát vyčlenil najskôr 8 miliónov, potom sumu znížil na 6,6 milióna eur. Aj preto sa mnohé domácnosti k príspevku nedostali.

Dotácie sa vtedy poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Dnes ide o peniaze z eurofondov, takže nehrozí, že k dotácii z nového programu sa ľudia nedostanú.

„Na podporu inštalácií je tento raz určených niekoľkonásobne viac prostriedkov ako v minulosti a bude ich možné využiť až do roku 2020. Toto by naozaj nemal byť problém," povedala Sylvia Pálková zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá projekt realizuje.

Rozdávať by sa malo začať na jeseň

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude prebiehať v rámci jednotlivých kôl, pre ktoré budú definované osobitné podmienky. Prvé kolo podpory bude vyhlásené po schválení národného projektu Zelená domácnostiam a po ukončení kontroly, v rámci ktorej Európska komisia preveruje pripravenosť jednotlivých sprostredkovateľských organizácií na administráciu podpory.

S. Pálková hovorí, že cieľom SIEA je prvé kolo podpory vyhlásiť čo najskôr, aby mohli domácnosti využívať prvé zariadenia ešte tento rok. Predpokladá sa, že národný projekt bude spustený v jesenných mesiacoch.

Od 14. augusta je na stránke projektu spustená registrácia zariadení, na ktoré bude možné získať dotáciu. Vlastníci rodinných a bytových domov ešte nemôžu požiadať o poukážku na zariadenie. Mali by však využiť čas do spustenia projektu na to, aby sa v problematike zorientovali.

Môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytujú odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach e-mailom, osobne alebo telefonicky. Základné informácie o využívaní obnoviteľných zdrojov energie sú k dispozícii na portáli Žiť energiou. Informácie možno získať aj na seminároch, ktoré SIEA organizuje 7. septembra v Martine a 10. septembra 2015 v Bratislave. Program seminárov a registračný formulár je zverejnený v časti Aktuality na stránke SIEA.

Maximálnu výšku podpory nemusia podľa S. Pálkovej dostať systémy, ktoré sú veľmi veľké a teda majú vyšší výkon ako je stanovený pri maximálnej hranici podpory alebo sú to cenovo veľmi náročné riešenia. Mechanizmus podpory a plánované sadzby sú vraj nastavené tak, aby väčšina domácností s primeranou spotrebou energie dosiahla 50 percent podpory.

1. Kto môže získať podporu a akú vysokú

Pre domácnosť je dôležité, aby poznala konkrétny druh a inštalovaný výkon zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné vyrobiť a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív. Domácnosť si bude môcť zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení zverejnenom na webe, ktoré spĺňajú technické podmienky. Následne môže elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatní pri inštalácii u zhotoviteľa. Dokumentáciu k inštalácii budú predkladať SIEA priamo zhotovitelia, teda spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu.

Agentúra všeobecné podmienky podpory už zverejnila na svojom webe. Pri jednotlivých kolách zverejní ďalšie. Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.

Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kilowatt výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov. Podpora pritom nesmie prekročiť 50 percent z oprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora môže byť najviac polovica oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená celá. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Určené sadzby na 1 inštalovaný kilowatt výkonu zariadenia vyplývajú z celkových výdavkov na typické, modelové inštalácie. Agentúra tvrdí, že maximálna suma podpory je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú domácnosti. Nemali by sa zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií.

2. Aké zariadenie si vybrať

Na trhu je veľa technológií rôznej kvality, čo domácnostiam sťaží výber. Najlacnejšie zariadenie ešte neznamená to najefektívnejšie. „Domácnosť by sa mala v prvom rade zamerať na to, aby bol druh zariadenia a jeho výkon pre ňu vhodný. Výška podpory, teda či to bude 50 alebo menej percent, závisí od viacerých faktorov a vyberať si zariadenie len podľa toho nie je dobré," pripomína S. Pálková.

Agentúra na webe zverejní zoznam zariadení, z ktorých si možno vybrať. Priebežne ho bude aktualizovať. Podmienky podpory sú podľa S. Pálkovej nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu podporu na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie inštalované odborníkmi.

3. Výber dodávateľa a inštalatéra zariadenia

Na stránke projektu Zelená domácnostiam bude priebežne aktualizovaný zoznam zhotoviteľov, ktorí majú so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok. Od nich si domácnosti musia vyžiadať technické návrhy a cenové ponuky. Potom si vyberú najlepšie riešenie. Keď budete mať ponuky, využijete ich pri podávaní žiadosti na zariadenie cez internet. Celú agendu vybavovania štát preniesol na zhotoviteľa. Ten by vám mal povedať, či máte nárok na zľavu vo forme poukážky. Skôr ako s ním podpíšete zmluvu, preverte si, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA.

4. Žiadosť o poukážku

Domácnosť bude môcť získať aj viac poukážok na viac domov, ktoré vlastní. Podmienkou je, že dom alebo jeho časť nie je prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania. Byt či dom tiež nemôže byť v obchodnom majetku. Formulár žiadosti o vydanie poukážky zatiaľ na webe SIEA nezverejnila.

Technické informácie si vyberiete zo zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobného typu, výrobcu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa počíta s uskladňovaním prebytočnej elektriny pri inštalácii. Uviesť musíte tiež presné informácie o mieste inštalácie, okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva nehnuteľnosti.

Zmluvu o poskytnutí príspevku a používania zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, nedostane domácnosť obratom, ale e-mailom najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky. O poukážku vám firma zníži cenu zariadenia a inštalácie.

Zmluvu je potrebné potom vytlačiť najmenej v dvoch vyhotoveniach a každú podpísať. Potom ju odovzdáte zhotoviteľovi, pričom na nej musí byť váš úradne osvedčený podpis. V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia.

Spolu so zmluvou vám bude doručené aj čestné vyhlásenie o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť ju musí uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybaví zhotoviteľ. „Práve v tom je rozdiel oproti podobnému programu, ktorý sa na Slovensku realizoval v minulosti," hovorí S. Pálková. Vtedy si musel všetko vybaviť sám žiadateľ.

Zhotoviteľovi musíte odovzdať potrebné dokumenty. Ide o zmluvu o poskytnutí príspevku a používaní zariadenia vrátane poukážky a čestného vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy.

V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení.

V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

5. Inštalácia zariadenia

Po podpísaní zmluvy a odovzdaní poukážky vám firma nainštaluje zariadenie. Inštalácia nesmie byť ukončená pred dátumom vydania poukážky. To znamená, že faktúra, dodací list a protokol o odovzdaní do prevádzky musia byť vystavené až po vydaní poukážky. Nie je možné spätné preplácanie už realizovaných inštalácií.

Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Zariadenie budete musieť prevádzkovať aspoň dva roky. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 percent celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 percent celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 percent celkových oprávnených výdavkov.

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting