V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku!

20191126_181926

Základné práva a povinnosti, ktoré uplatňujeme v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru

+ vykonávať osobne stavebný dozor

+ preštudovať a dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou

+ oboznámiť sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebných povoleniach a v ďalších povoleniach potrebných pre výstavbu

+ sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

+ sledovať spôsob činnosti na stavenisku, spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila požiarna bezpečnosť

+ sledovať, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe

+ sledovať, či sa stavebné výrobky, stavebné materiály a stavebné konštrukcie riadne ukladajú

+ posúdiť vhodnosť použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií

+ dbať o to, aby stroje, zariadenia a technologické konštrukcie boli riadne ukladané,

+ sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať záznamy do stavebného denníka a usmerňovať stavebníka pri vedení stavebného denníka

+ zabezpečiť súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby

+ zabezpečiť dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu

+ niesť spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby

+ prijímať opatrenia na odstránenie závad, ktoré zistil na stavbe

+ oznamovať stavebnému úradu všetky závažné závady na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť

v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru

+ kontrola postupu prác na stavbe podľa časového harmonogramu

+ kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia

+ sledovanie a kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní

v stanovených termínoch

+ kontrola vypratania a uvoľnenia staveniska v stanovenom termíne

 

Naši spokojní klienti to vedia. Sme tu viac ako 25 rokov.

Pôsobíme na celom Slovensku.

Jednoducho-odborne-efektívne.

Komplexné poskytovanie služieb.

Čo klienti povedali o nás

Nezáväzná cenová ponuka

Kontakt

Bez názvu-2

Ing. Ján Hlina

riaditeľ

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting