Za posledných viac ako 20 rokov činnosti kancelárie bolo naprojektovaných viac ako 428 a v našej réžii aj zrealizovaných viac ako 127 objektov. Okrem spracovania územných plánov obcí sa projekčne venujeme znižovaniu energetickej náročnosti objektov komplexne aj s vypracovaním auditov v rámci dotácií.
Projektovú činnosť združenie Hlina a spol vykonáva na základe autorizačného osvedčenia Ing. Jána Hlinu č. 04202 vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Ako odborníci v oblasti energetickej certifikácie, v projekcii občianskych, bytových ale aj priemyselných stavieb kladieme dôraz na návrhy, ktoré sú v súlade so zákonom o energetickej hospodárnosti a reálne (všetky naše projekty sú realizované) spĺňajú požiadavky pre energetické pasívne domy. Posledných 5 rokov projekčne riešime územné celky pri riešení všetkých inžinierskych sietí v rátaní cestných komunikácii a vrámci združenia Hlina a spol aj realizujeme.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, alebo si nechajte vypracovať nezáväznú cenovú ponuku!

2017-06-22-20-20-41-900x596

Projekčná činnosť

+ architektonické a projektové konzultácie

+ architektonické technicko – ekonomické štúdie realizovateľnosti stavieb

+ projektový výber a vyhodnotenie staveniska

+ zadanie stavby (Dokumentácia pre územné rozhodnutie)

+ projekt stavby (Dokumentácia pre stavebné povolenie)

+ obstarávanie nevyhnutných prieskumov

+ spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení

+ porovnanie dostupných technológií

+ vyžiadanie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov

+ plán organizácie výstavby a zariadenia staveniska

+ realizačné projekty

+ funkcia generálneho projektanta

+ autorský dozor, stavebný dozor

+ realizácia stavieb formou obstarávania mandátnou zmluvou

+ obstarávanie hmotných a nehmotných dodávok

+ projekty komplexného vyskúšania

+ prevádzkové predpisy

+ kompletná inžinierska činnosť

+ inžinierska cinnost (Územné rozhodnutie)

+ inžinierska cinnost (Stavebné povolenie)

+ súhlas so zmenou stavby pred dokončením

+ kolaudačné rozhodnutie

+ zabezpečenie výkonu dozorov počas realizácie stavby (autorský, technický, stavebný dozor)

+ koordinácia technologickej a stavebnej časti stavby

A1 - komplexné služby

+ komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

+ územnoplánovacie podklady: urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územnotechnické podklady

+ objemové a priestorové štúdie jednotlivých objektov

+ stavebno-architektonické štúdie

+ architektonické riešenie stavby: celistvé a súhrnné dispozičné, tvarové, výtvarné, materiálové, konštrukčné aj prevádzkové riešenie stavby – vrátane interiéru a bezprostredného exteriéru, jej umiestnenia v území a napojenia na verejné technické vybavenie územia

+ štúdie interiéru, štúdie štandardu vnútorného vybavenia

+ technicko-ekonomické štúdie

+ štúdia vonkajšieho stvárnenia okolia stavby (exteriéru)

+ architektonické riešenie exteriéru, ak bezprostredne súvisí so stavbou (okolie stavby) a má sa uskutočniť spolu so stavbou

+ samostatné riešenie exteriéru (časovo a vecne nezávislé na uskutočňovaní stavby)

+ statická a stabilitná štúdia

+ odbytová štúdia na podnikateľský zámer

+ environmentálna štúdia

+ overovacie štúdie (hluková, svetelno-technická, tepelno-technická, emisná a pod.)

+ iné variantné štúdie

Vypracovanie štúdií

+ vstupné rokovanie s objednávateľom o type a rozsahu objednávaných služieb

+ analýza vybraného staveniska

+ špecifikácia potrebných podkladov, prieskumov a prác

+ analýza vstupných podkladov a špecifikovanie stavebných, energetických a technologických profesií

+ zabezpečenie potrebných podkladov, prieskum a rozborov

+ vypracovanie technicko-ekonomického zámeru

+ vypracovanie stavebného zámeru verejných prác

Šetríme energiu už viac ako 20 rokov

jednoducho - odborne - efektívne

Pôsobíme na celom Slovensku

Fungujeme už viac ako 20 rokov

Komplexné poskytovanie služieb

Čo klienti povedali o nás

Nezáväzná cenová ponuka

Kontakt

Bez názvu-2

Ing. Ján Hlina

riaditeľ

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting