Základné práva a povinnosti  , ktoré uplatňujeme v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru : 

– vykonávať osobne stavebný dozor

– preštudovať a dôkladne sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou,

– oboznámiť sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v stavebných povoleniach a v ďalších povoleniach potrebných pre výstavbu,

– sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

– sledovať spôsob činnosti na stavenisku, spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila požiarna bezpečnosť,

– sledovať, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe,

– sledovať, či sa stavebné výrobky, stavebné materiály a stavebné konštrukcie riadne ukladajú,

– posúdiť vhodnosť použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,

– dbať o to, aby stroje, zariadenia a technologické konštrukcie boli riadne ukladané,

– sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať záznamy do stavebného denníka a usmerňovať stavebníka pri vedení stavebného denníka,

– zabezpečiť súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby,

– zabezpečiť dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

– niesť spoluzodpovednosť so stavebníkom za plnenie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby,

– prijímať opatrenia na odstránenie závad, ktoré zistil na stavbe,

– oznamovať stavebnému úradu všetky závažné závady na stavbe, ktoré nebolo možné odstrániť
v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru

– kontrola postupu prác na stavbe podľa časového harmonogramu

– kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia

– sledovanie a kontrola odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom a kolaudačnom konaní
v stanovených termínoch

– kontrola vypratania a uvoľnenia staveniska v stanovenom termíne.

– po ukončení prác bude vykonané meranie termokamerou v zimnom období  a to v závislosti na
klimatických podmienkach – tzn. keď rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou bude aspoň 20˚C  .

V prípade záujmu vyplňte žiadosť o cenovú ponuku , alebo volajte na 0903 301 407