Aké sú náklady na vykurovanie?

Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vyplýva, že pri využití zemného plynu by náklady na vykurovanie ročne dosiahli 1 403 €. Ak by sa na vykurovanie využívala drevná biomasa v splyňovacom kotli, náklady by pri rovnakých…

Výhody a obmedzenia zariadení na využívanie OZE podporovaných v rámci projektu Zelená domácnostiam

Slnečné tepelné kolektory Kedy áno: Chcete znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb. Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby. Kedy nie: Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie. Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami. Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej…

Ako vybrať tepelné čerpadlo

  Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.   Užívajte si energetické výhody. Pri použití 1 kWh energie, najčastejšie vo forme elektriny na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Tepelné čerpadlá…

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV - ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Potrebujete znížiť spotrebu energie formou zateplenia verejnej budovy vo vašom meste, vašej obci?  Práve pre Vás je určená pripravovaná výzva na získanie finančných prostriedkov určených na úsporu energie pri prevádzke verejných budov.     Operačný program:   Kvalita životného prostredia Prioritná os:               4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita:  4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania…

Čo treba predložiť na získanie dotácie na zatepľovanie

1. projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, 2. zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia, 3. doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania, 4. čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie, 5. čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, 6. plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných…

Opatreniam na zníženie spotreby energie svitá na dobré časy.

Na záujemcov, ktorí sa chystajú zatepľovať či uvažujú o inštalácii obnoviteľných zdrojov energie, sa sypú dotácie z každej strany. Ak opomenieme fakt, že sa v predvolebnom roku rozdáva z vrecka všetkých daňových poplatníkov, je najvyšší čas na praktické informácie.   Ak ako investori, architekti alebo projektanti máte pred sebou plány na obnovu rodinného domu, za povšimnutie rozhodne stojí ponuka vlády na preplatenie 30 %…

SIEA zverejnila zoznam kotlov a solárnych panelov, na ktoré bude možné získať dotáciu

Na ktoré kotly, solárne panely a iné zariadenia bude možné požiadať o dotáciu? SIEA zverejnila zoznam vyhovujúcich. Na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk zverejnila zoznam prvých zariadení, ku ktorým už boli predložené kompletné dokumenty preukazujúce splnenie technických požiadaviek. Zoznam bude priebežne dopĺňaný. Rodinné a bytové domy budú môcť v rámci projektu s názvom Zelená domácnostiam požiadať o poukážku na inštaláciu piatich druhov zariadení. V zozname je zatiaľ zaregistrovaných 235 zariadení.…

Rodinné domy môžu dostať príspevok na zateplenie

  SITA | 10.09.2015 13:28 Štát by mal na zatepľovanie rodinných domov v budúcom roku poskytnúť dotácie v objeme predbežne do 30 mil. eur. Majitelia rodinných domov budú mať nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti do 6 500 eur. Podmienkou bude, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do…

5 rád, ako získať dotáciu na ekologické energetické zariadenia

Do slovenských domácností by malo pribudnúť okolo 15-tisíc zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V rámci projektu Zelená domácnostiam štát prispeje na malé zariadenia s výkonom do 10 kilowattov. Zdroj: Flickr/Elliott Brown/CC Dotácia z rozpočtu štátu a z eurofondov pôjde na fotovoltaické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá vrátane ich montáže. Cenu zariadenia a inštálacie zníži poukážka. Štát preplatí najviac 50…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting