Podmienky podpory ( zdroj Zelená domácnostiam )

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Podpora prebieha v rámci jednotlivých kôl, pre aktuálne spustené prvé kolo, sú definované osobitné podmienky. Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce podpory boli stanovené v rámci…

Ako vybrať slnečný kolektor , zdroj SIEA

  Čo treba vedieť pred kúpou kolektorov Na čo majú slúžiť? Na ohrev vody alebo na prikurovanie? Aká je spotreba teplej vody v domácnosti? Aké je optimálne umiestnenie kolektorov? Aké kolektory sú pre konkrétne riešenie najvhodnejšie? Aké je nevyhnutné príslušenstvo? Aký je ročný energetický zisk? Ako zistiť, či sa inštalácia oplatí? Prečo využívať slnečné žiarenie Slnečné žiarenie je ľahko dostupným…

Ideálny čas na merania termokamerou .

Ideálny čas pre kontrolu prác na vašej nehnuteľnosti . Termokamera vidí , čo tušíme ale nevieme potvrdiť . Klient dostane popis chýb ,vád a nedostatkov s návrhom riešenia a vyćíslením nákladov . V prípade potreby posudok znlaca pre potreby reklamácia alebo súdu. Na obrázkoch sú príklady únikov energie v rekonštruovaných objektoch bytového a rodinného domu . Cena takéhoto merania je…

FAQ k 6. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 ( zdroj SIEA)

V Prílohe ŽoNFP č. 11 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, záložka Podrobný rozpočet projektu, v časti Podporné aktivity projektu v riadku č. 57 nie je správne nastavený vzorec na výpočet Celkovej ceny práce/ resp. ceny. Predmetný vzorec pre výpočet v stĺpci celkovej ceny práce/resp. ceny v Prílohe ŽoNFP č. 11 – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, záložka Podrobný rozpočet projektu, v časti Podporné…

Aké sú náklady na vykurovanie?

Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vyplýva, že pri využití zemného plynu by náklady na vykurovanie ročne dosiahli 1 403 €. Ak by sa na vykurovanie využívala drevná biomasa v splyňovacom kotli, náklady by pri rovnakých…

Výhody a obmedzenia zariadení na využívanie OZE podporovaných v rámci projektu Zelená domácnostiam

Slnečné tepelné kolektory Kedy áno: Chcete znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb. Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby. Kedy nie: Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie. Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami. Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej…

Ako vybrať tepelné čerpadlo

  Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť.   Užívajte si energetické výhody. Pri použití 1 kWh energie, najčastejšie vo forme elektriny na pohon kompresora, možno získať 2- až 5-násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Tepelné čerpadlá…

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV - ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Potrebujete znížiť spotrebu energie formou zateplenia verejnej budovy vo vašom meste, vašej obci?  Práve pre Vás je určená pripravovaná výzva na získanie finančných prostriedkov určených na úsporu energie pri prevádzke verejných budov.     Operačný program:   Kvalita životného prostredia Prioritná os:               4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita:  4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania…

Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting