Alter­na­tívne ener­gie sú budúc­nosť

Potvr­dené čierne na bie­lom

Ako sa v posled­nej dobe uká­zalo, “zelená ener­gia” nie je dobrá len pre životné pro­stre­die, ale aj pre eko­no­miku a zamest­na­nosť.

Druhá výročná správa US Energy and Emplo­y­ment Report (správa o zamest­na­nosti a ener­giách) v roku 2016 uká­zala veľmi zau­jí­mavé čísla, ktoré možno mno­hých prek­va­pia. Ak porov­náme pra­covnú silu v ener­ge­tic­kom prie­mysle, zis­tíme že v USA pra­cuje tak­mer polo­vica so solár­nou ener­giou.Ak teda spo­čí­tame pra­cov­ní­kov s tra­dič­ným uhlím, ply­nom a ole­jom dokopy, stále je ich menej ako tých, ktorí pra­cujú so solár­nou ener­giou. Tieto čísla sú neuve­ri­teľné a naše životné pro­stre­die by určite ská­kalo rados­ťou, keby potom nevzni­kali zeme­tra­se­nia.:)

Pro­porčne, solárny prie­my­sel zamest­náva naj­väč­šiu časť pra­cov­ní­kom v ener­ge­tic­kom sek­tore,” stojí v reporte. „Je to spô­so­bené pre­dov­šet­kým kon­štruk­ciou veľ­kých sta­vieb novej solár­nej gene­rá­cie.”

Zis­tilo sa, že solárny sek­tor zamest­nal 347 000 ľudí v rokoch 2015 a 2016. To je celých 43% v ener­ge­tic­kom sek­tore, zatiaľ čo fosílne palivá spolu zamest­ná­vali iba 187 117 ľudí (22%).

content-1484840492-energyzdroj: US Depart­ment of Energy

A USA pra­cuje v ener­ge­tic­kom prie­mysle viac ľudí ako žije na celom Slo­ven­sku — 6.4 mili­óna ľudí, čo robí zo “solár­nych zamest­nan­cov” až 14%.

Report tiež uká­zal, že trend zele­nej ener­gie sa roz­víja na všet­kých fron­toch. Dáta uká­zali, že 32% zo všet­kých sta­veb­ných pro­jek­tov boli ener­ge­ticky efek­tívne stavby. Aj v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle bolo až 260 000 pozí­cií venu­jú­cich sa práve alter­na­tív­nym zdro­jom, ako naprí­klad elek­tric­kým auto­mo­bi­lom.

Pre­d­ik­cie uka­zujú, že nárast bude ďalej pokra­čo­vať. V roku 2017 pred­po­kladá 9% narást a okolo 200 000 nových pra­cov­ných miest. Pali­vový sek­tor naopak oča­káva pokles o 3%.

solar energy panels and wind turbineszdroj: altenergies.org

Tento report len potvr­dzuje dyna­mickú rolu našich ener­ge­tic­kých tech­no­ló­gii a infran­štruk­túry, ktorú bude hrať v 21.storočí,” pove­dal David Fos­ter, hlavný poradca pre pre­my­selnú a hos­po­dár­sku poli­tiku a dodáva: „Či už pro­duk­cia zem­ného plynu a solár­nej ener­gie za stále niž­šie ceny, alebo zní­žo­va­nie našej spot­reby ener­gie pro­stred­níc­tvom inte­li­gent­ných sietí a úspor­nej­ších vozi­diel, ener­ge­tické ino­vá­cie sa osved­čili ako dôle­žitý sti­mul hos­po­dár­skeho rastu v celej Ame­rike.”

Toto sú veľmi dobré správy nie­len pre USA, ale pre celú zem, kedže Ame­rika je nie­len obrov­ská a vplyvná, ale často aj udáva nové trendy. Mali by sme to brať ako sme­ro­dajný prí­klad a vidieť v alter­na­tív­nej ener­gii veľký poten­ciál nie­len ako “zdravšiu” možnosť pre našu zem, ale aj pre eko­no­miku a zamest­na­nosť.

Martina Ditrichová / 21. január 2017 / Eko zdroj STARTITUP:SK

Komentovať


Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.


Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting