Z projekčnej činnosti :

 • Architektonické a projektové konzultácie
 • Architektonické technicko – ekonomické štúdie realizovateľnosti stavieb
 • Projektový výber a vyhodnotenie staveniska
 • Zadanie stavby ( Dokumentácia pre územné rozhodnutie )
 • Projekt stavby ( Dokumentácia pre stavebné povolenie )
 • Obstarávanie nevyhnutných prieskumov
 • Spracovanie a vyhodnotenie alternatívnych riešení
 • Porovnanie dostupných technológií
 • Vyžiadanie ponúk, ich vyhodnotenie, výber dodávateľov
 • Plán organizácie výstavby a zariadenia staveniska
 • Realizačné projekty
 • Funkcia generálneho projektanta
 • Autorský dozor, stavebný dozor
 • Realizácia stavieb formou obstarávania mandátnou zmluvou
 • Obstarávanie hmotných a nehmotných dodávok
 • Projekty komplexného vyskúšania
 • Prevádzkové predpisy
 • Kompletná inžinierska činnosť
 • Inžinierska cinnost ( Územné rozhodnutie )
 • Inžinierska cinnost ( Stavebné povolenie )
 • Súhlas so zmenou stavby pred dokončením
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Zabezpečenie výkonu dozorov počas realizácie stavby ( autorský, technický, stavebný dozor )
 • Koordinácia technologickej a stavebnej časti stavby

A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

 • vstupné rokovanie s objednávateľom o type a rozsahu objednávaných služieb
 • analýza vybraného staveniska
 • špecifikácia potrebných podkladov, prieskumov a prác
 • analýza vstupných podkladov a špecifikovanie stavebných, energetických a technologických profesií
 • zabezpečenie potrebných podkladov, prieskum a rozborov
 • vypracovanie technicko-ekonomického zámeru
 • vypracovanie stavebného zámeru verejných prác

Vypracovanie štúdií:

 •  územnoplánovacie podklady: urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územnotechnické podklady
 • objemové a priestorové štúdie jednotlivých objektov
 • stavebno-architektonické štúdie
 • pričom architektonickým riešením stavby sa rozumie celistvé a súhrnné dispozičné , tvarové, výtvarné, materiálové, konštrukčné aj prevádzkové riešenie stavby – vrátane interiéru a bezprostredného exteriéru, jej umiestnenia v území a napojenia na verejné technické vybavenie územia
 • štúdie interiéru, štúdie štandardu vnútorného vybavenia
 • technicko-ekonomické štúdie
 • štúdia vonkajšieho stvárnenia okolia stavby (exteriéru)
 • pričom exteriérom sú voľné plochy medzi stavbami a nezastavané pozemky vrátane záhrad a parkov. Ich usporiadanie možno riešiť buď ako súčasť architektonického riešenia stavby, ak bezprostredne súvisí so stavbou (okolie stavby) a má sa uskutočniť spolu so stavbou, alebo ako samostatné riešenie časovo a vecne nezávislé na uskutočňovaní stavby
 • statická a stabilitná štúdia
 • odbytová štúdia na podnikateľský zámer
 • environmentálna štúdia
 • overovacie štúdie (hluková, svetelno-technická, tepelno-technická, emisná a pod.)
 • iné variantné štúdie

Spolupracujeme s EUROLINESLOVAKIA.

 

Máte záujem ? Vyplňte formulár , napíšte na hlina@hlina.sk alebo volajte na 0903 301 407